بررسی و تحلیل رابطه بین شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد سبز (مورد مطالعه: شرکت سیمان آبیک)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 299

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACONG04_033

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل تاثیر شیوه های زنجیره تامین سبز بر عملکرد سبز انجام گردید. مدل مفهومی تحقیق بر مبنای مطالعات نظری ارائه و بر مبنای آن، پرسشنامه طراحی و داده های موردنظر جمع آوری گردیده است پایایی پرسشنامه پس از مطالعه مقدماتی با استفاده از آلفای کرونباخ، در تمامی موارد بزرگ تر از ۰/۷ بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش تمامی مدیران رده میانی و عملیاتی، سرشیفت ها و کارکنان اداری شرکت سیمان آبیک که دارای مدرک لیسانس و بالاتر بودند که تعداد آنها ۷۰ نفر بوده و براساس روش سرشماری ۷۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS۲۲ و Smart PLS۳ استفاده شد. جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی جهت تایید روایی سوالات و مشخص سازی عوامل کلیدی هر مولفه و از مدل یابی معادلات ساختاری جهت بررسی برازش مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده استفاده گردید. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داه ها، کلیه فرضیات پژوهش را تایید کرد.

Keywords:

شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز , عملکرد سبز , معادلات ساختاری , شرکت سیمان آبیک.

Authors

محمد مهدی فراهانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز، قزوین

محمد باقرزاده آذر

استادیار، دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز، قزوین