تحلیل معیارهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی در فرایند جذب و ارتقا اعضای هیات علمی علوم پزشکی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 262

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HMED-12-1_005

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

Abstract:

مقدمه: شناسایی معیارهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی برای استفاده در فرایند جذب و ارتقای اعضای هیات علمی  علوم پزشکی همواره دشوار و چالش برانگیز است. هدف از این مطالعه، بررسی چرایی اهمیت این حوزه فعالیتی، استخراج معیارهای موجود و تحلیل آنهاست. روش کار: متدولوژی مطالعات علوم انسانی، با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی برای بررسی این موضوع انجام شد. آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی بررسی گردید. نتایج: شاخص ها با عناوین عمومی/ تخصصی و سلبی/ایجابی استخراج و در دو دسته کمی و کیفی دسته بندی شدند. نتیجه گیری: چالش عمده؛ عمومی و کیفی بودن شاخص هاست. ملاک های جنبه های تخصصی این فعالیت، هرچند به طور عمده کمی است ولی دغدغه های مربوط به این حوزه فعالیتی را برطرف نمی کند. راهکار پیشنهادی، تولید شاخص بر مبنای  هر سه بخش  مفهوم تعهد و نه فقط«تعهد به نتیجه» است.

Authors

محمد دهقانی فیروزآبادی

دانشیار، گروه بیماری های مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

فرشید عابدی

استاد، گروه بیماری های عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.

صادق شکری

استادیار، گروه طب ایرانی، دانشکده طب سنتی ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران.