بررسی سبک رهبری امام خمینی(ره) با تاکید بر تحلیل صفات رهبر

Publish place: ، Vol: 9، Issue: 20
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 328

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IRG-9-20_004

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1400

Abstract:

سبک رهبری به معنای شیوهای است که رهبران با جهان اطراف خود ارتباط برقرار میکنند. سبک رهبری چگونگی تعاملات، رفتارها، ارزشها و قواعد خودساخته رهبران را برای هدایت واکنشهای فرد توضیح میدهد. کشف سبک رهبری امام خمینی(ره) در طول سالهای وقوع انقلاب اسلامی میتواند تفسیر و درک بهتری از وقایع انقلاب اسلامی ارائه دهد. این مقاله با هدف کشف سبک رهبری امام خمینی(ره) بهدنبال پاسخ به این سوال است که در طول سالهای وقوع انقلاب اسلامی در چارچوب تحلیل صفات هرمان، سبک رهبری امام(ره) چگونه بوده است؟ نوشتار حاضر از طریق روش تحلیل محتوا به واکاوی سخنرانیها و مصاحبههای ارتجالی امام خمینی(ره) در جریان وقوع انقلاب اسلامی پرداخته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که نگاه اومانیستی به انسان ظرفیت تبیین برخی صفات امام خمینی(ره) را نداشته است. در نتیجه با توجه به شخصیت حضرت امام خمینی(ره) که صبغه و نگرش الهی و اسلامی ایشان غالب است، بهجای صفت «اعتمادبهنفس»، «اتکال به خداوند»؛ بهجای صفت «نیاز به قدرت»، «انجام تکلیف الهی» و بهجای صفت «باور به توانایی کنترل رویدادها»، تبیین باور امام در خصوص «اراده الهی» است که میتواند سبک رهبری امام را بهدرستی تبیین نماید.

Authors

سید محمد هادی موسوی

مدرس دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام