انسان از منظر سیاست جنایی اسلام و مکاتب جرمشناسی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 219

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FRH-4-1_002

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1400

Abstract:

چکیده  بررسی بزهکاری بهعنوان رفتار موجودی به نام «انسان»، نیازمند شناخت انسان، ماهیت و جایگاه او است. این مقاله به مباحث انسانشناختی از دیدگاه مکاتب جرمشناسی و همچنین، از نگاه سیاست جنایی اسلام میپردازد. مکاتب جرمشناسی درباره اینکه انسان موجودی مختار است یا مجبور، مجرم یک عضو جامعه است یا عضویت از او سلب شده، یک میکروب یا انگل بهحساب میآید که باید برای صیانت از جامعه نابود شود یا یک عضو شرافتمند جامعه است که با جامعه سر ناسازگاری گذاشته و باید به او در جهت جامعهپذیری کمک کرد، نظریات متفاوتی دارند. نگاه علتشناسانه اسلام به رفتار جنایی انسان نگاهی خاص و قابل توجه است. تحلیل اینکه اسلام ازسویی، انسان را خلیفه و جانشین خداوند در زمین و کسی که با دمیدهشدن روح الهی تکوین یافته و مورد تکریم خداوند قرار گرفته، میشمرد و ازسوی دیگر، انسانهای منحرف را «کالانعام بل هم اضل» یا کور و امثال آن میشمرد نیز جای بررسی و پژوهش دارد. تحلیل این نگرشها میتواند در ارائه نظریات جدید جرمشناسی و راهکارهای نوین کاربردی در پیشگیری از بزهکاری مفید و موثر افتد. 

Authors

سید محمود میرخلیلی

Associated professor, University of Tehran, Farabi Campus, Iran, Tehran.