بررسی رابطه بین ارزش برند و نیات رفتاری مشتری در حوزه صنعت لوازم خانگی (برند سامسونگ)

Publish Year:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

131

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET09_060

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ارزش برند و نیات رفتاری مشتری در حوزه صنعت لوازم خانگی (برند سامسونگ) بوده ، که از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه ی گرد آوری داده ها جز تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان و خریداران لوازم خانگی در شهر کرمان می باشد که در سال آینده قصد خرید لوازم خانگی دارند. به منظور تعیین حجم نمونه ، با پیش فرض نامحدود بودن جامعه آماری و با در نظر گرفتن سطح خطای ۵ درصد ، تعداد حجم نمونه برابر با ۳۸۴ می شود . جهت گردآوری و سنجش داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. با توجه به داده های گرد آوری شده می توان گفت فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین ارزش ویژه برند و نیات رفتاری مشتریان با احتمال ۹۵ درصد تایید می شود. ،همچنین نتایج نشان داد که بین تمامی مولفه های ارزش ویژه برند و نیت رفتاری مشتریان رابطه معنادار وجود دارد.

Authors

سمیهرستمی پور
سمیه رستمی پور

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان