ساخت و آزمون کارگاهی دینامومتر اتصال سه نقطه و چرخ پنجم سرعت سنج تراکتوری

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-11-1_012

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

Abstract:

برای اندازه گیری مقاومت کششی و توان مالبندی مورد نیاز ادوات سوار، به ابزار دقیقی همچون دینامومتر اتصال سه نقطه و ابزار اندازه گیر سرعت پیشروی تراکتور نیاز می باشد. در این تحقیق یک نوع دینامومتر نوع قابی ساخته و ارزیابی شد. نیروهای وارده به دینامومتر از طریق استفاده از سه مبدل نیرو (که هرکدام یک تیر یکسرگیر به شکل U وارونه می باشد) که بر روی قابی با قابلیت نصب به اتصال سه نقطه تراکتور قرار داده شده اند، اندازه گیری می شوند. هر مبدل نیرو، نیرو را با استفاده از یک مدار پلی که بر اساس استفاده از کرنش سنج ها طراحی شده اند، اندازه گیری می نماید. هر مبدل نیروی دینامومتر با اعمال مقدار بار معین به آن و اندازه گیری ولتاژ خروجی آن واسنجی شد. سپس واسنجی دینامومتر با اعمال مقدار بار مشخص به آن و اندازه گیری ولتاژ خروجی مدارهای پلی مبدل های نیرو انجام گرفت. واسنجی های استاتیکی انجام گرفته نشان داد که یک رابطه خطی با ضریب تبین بالایی (۹۹۹/۰=۲R (بین نیروهای اعمال شده و خروجی پل ها وجود دارد. اثر پس ماند (هیسترزیس) بین بارگذاری و بار برداری بسیار کوچک بود. اثر نقطه بارگذاری نسبت به محور عمودی دینامومتر بر مقدار نیروی اندازه گیری ناچیز بود. برای اندازه گیری سرعت پیشروی واقعی تراکتور، یک چرخ پنجم با استفاده از یک محور چرخشی انکودر ساخته شد. واسنجی های انجام گرفته روی سطوح آسفالته و خاکی نشان داد که یک رابطه خطی با ضریب تبین بالا (۹۹۴/۰=۲R (بین سرعت پیشروی اندازه گیری شده و خروجی محور چرخش انکودر وجود داشت. خطای اندازه گیری در سرعت های کم در مزرعه و در سرعت های زیاد ( تا ۵/۱۲ کیلومتر در ساعت) روی سطح آسفالته به ترتیب حدود ۳ و ۸ درصد بود. واحد جمع کننده داده ها، علاوه بر نمایش نیرو و سرعت پیشروی، به صورت لحظه ای می تواند نمودارهای نیرو بر حسب زمان و مسافت را روی صفحه نمایش رایانه دستگاه نمایش دهد.