تاثیر دماهای مختلف بر پارامترهای زیستی شته مومی کلم Brevicoryne brassicae (L.)

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-9-2_016

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

Abstract:

پارامترهای زیستی شته مومی کلم (.Brevicoryne brassicae(L در سه دمای ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی ۵±۶۰ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی داخل اتاق رشد بررسی شد. از ۴۰ عدد پوره سن اول مورد استفاده در سه دمای فوق به ترتیب حدود ۴۰، ۵۵ و ۱۰ درصد آنها موفق به ورود به مرحله بلوغ شدند. اکثر فعالیت های زیستی شته در دمای ۳۰ درجه دچار اختلال شد و تلفات سنگینی به مراحل مختلف زندگی شته وارد شد. طول برخی از دوره های رشدی، طول عمر و میزان پوره زایی شته مومی کلم در دمای ۲۰ درجه به صورت معنی داری بیشتر از دو دمای دیگر بود. در بررسی جدول زندگی شته مومی کلم، مرگ آخرین فرد از گروه مورد مطالعه در دمای ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد به ترتیب در روزهای سی و سوم، بیست و نهم و شانزدهم اتفاق افتاد. امید به زندگی در نخستین روز آزمایش برای سه دمای فوق به ترتیب ۶۳/۱۳، ۵۰/۱۰ و ۱۹/۷ روز تعیین شد. نرخ خالص تولید مثل در دو دمای ۲۰ و ۲۵ درجه (به ترتیب ۷۴/۱۶ و ۹۲/۱۵ ) تفاوت اندکی با هم داشتند ول مقدار آن در دمای ۳۰ درجه به شدت کاهش یافت (۷۵/۱). نرخ ذاتی افرایش جمعیت در سه دمای ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درجه به ترتیب ۱۸۷/۰، ۲۲۶/۰ و ۰۴۲/۰ تعیین شد که نشان می دهد شته مومی کلم در دمای ۲۵ درجه می تواند جمعیت خود را با سرعت بیشتری افزایش دهد و این دما به عنوان یک دمای مطلوب برای شته محسوب می شود.