ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و نظم جویی شناختی هیجانی با سلامت روان تکنولوژیست های اتاق عمل مراکز آموزشی درمانی استان آذربایجان غربی

Year: 1399
COI: CNTCONF03_139
Language: PersianView: 153
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

صدیقه حنانی - گروه اتاق عمل،دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران
سیامک شیخی - گروه بیماری های روانی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،ارومیه،ایران
محبوبه رسولی - گروه آمار زیستی،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی ایران،تهران،ایران
عبداله خرمی - گروه اتاق عمل و فوریت پزشکی ،دانشکده علوم پزشکی خوی،خوی،ایران
آرش علی اصغری - گروه پرستاری،دانشکده پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،ارومیه،ایران
عباس خلیل پور - گروه اتاق عمل،دانشکده علوم پزشکی خوی،خوی،ایران

Abstract:

مقدمه: سلامت روان افراد، عاملی موثر در ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی و اجتماعی میباشد. از طرفی درمطالعات صورت گرفته، اتاق عمل یکی ازپرتنش ترین بخشهای بیمارستانی عنوان شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و نظم جویی شناختی هیجانی با سلامت روان تکنولوژیست های اتاق عمل مراکز آموزشی - درمانی استان آذربایجان غربی انجام شد .روش کار:. مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که در سال ۱۳۹۷ انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه تکنولوژیست های اتاق عمل شاغل در مراکز آموزشی- استان آذربایجان غربی می باشند . معیار ورود به پژوهش، تکنولوژیست هایی که سابقه ی بیماری روانی تشخیص دادهشده توسط متخصص روانپزشک نبودند. نمونه پژوهش ۱۲۳ نفر بود که به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه (FS-QS)، پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی (CERQ) و پرسشنامه سلامت روان (GHQ) می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و همبستگی پیرسون در نرم افزار Spss ۲۰ انجام گرفت.یافته ها: یافته ها نشان داد بین طرحواره ناسازگار اولیه با سلامت روان p<۰/۰۵) ،(r=۰/۳۷ و بین نظم جویی شناختی هیجانی با سلامت روان p<۰/۰۵)، (r=۰/۳۰ رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت. بین نظم جویی شناختی هیجانی با سن p<۰/۰۵)، (r=۰/۱۲ و سابقه کار p<۰/۰۵)، (r=۰/۱۴ و همچنین بین سلامت روان با وضعیت استخدامی p<۰/۰۵)، (r=۰/۰۷ رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری : بر اساس نتایج به دست آمده بین طرحواره های ناسازگار اولیه و نظم جویی شناختی هیجانی با سلامت روان تکنولوژیست های اتاق عمل ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت. لذا با توجه به نتایج مطالعات در بین تکنولوژیست های شاغل در اتاق عمل باید با آگاهی از وضعیت سلامت روان و عوامل موثر در آن مداخلات موثر در جهت ارتقای سطح سلامت روان و طرحواره های ناسازگار اولیه انجام گیرد تاصلاحیت بالینی آنان را در زمینه ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به بیماران ارتقاء بخشیده و از تاثیرات سوء آن پیشگیری کرد.

Keywords:

طرحواره ناسازگار اولیه ، نظم جویی شناختی هیجانی ، سلامت روان ،تکنولوژیست اتاق عمل

Paper COI Code

This Paper COI Code is CNTCONF03_139. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1214651/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
حنانی، صدیقه و شیخی، سیامک و رسولی، محبوبه و خرمی، عبداله و علی اصغری، آرش و خلیل پور، عباس،1399،بررسی رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و نظم جویی شناختی هیجانی با سلامت روان تکنولوژیست های اتاق عمل مراکز آموزشی درمانی استان آذربایجان غربی،the 3nd national coferences of medical and cure،Aliabad،https://civilica.com/doc/1214651

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 3,702
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support