نقش متغیرهای تاثیرگذار بر ترک خدمت داوطلبانه کارکنان از سازمان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 106
  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MPCONF06_526

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1400

Abstract:

یکی از مراحل پیچیده مدیریت منابع انسانی ترک خدمت کارکنان به صورت داوطلبانه یا اجباری است که در طول عمرفعالیت کارکنان دریک سازمان به وقع می پیوندد و تابع عواملی است این عوامل عموما به دو دسته متغیرهای داخلی و بیرونی تقسیم بندی می شوند. شناخت عوامل پیش بینی کننده و پیش زمینه های ترک خدمت داوطلبانه از اهمیت خاصی برای محققان و مدیران سازمانها برخوردار است.در این تحقیق به بررسی تاثیر عومال بیرونی و داخلی سازمان بر تصمیم کارکنان مبتنی بر خروج از خدمت می پردازیم.در مدل تحقیق عوامل بیرونی به سه دسته فردی،محیطی و ساختاری تقسیم می شوند. و عوامل درونی نیز به ۴ بخش که هریک خود دارای رابطه مستقیمی و تاثیرگذاری با میزان رضایت از شغل دارند.مدیران منابع انسانی برای برنامه ریزی و اجراء برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت نیاز دارند به صورت دوره ای و فصلی این متغیرها را از طریق نظرسنجی و کارسنجی اندازه گیری و پایش نمایند.تا با سنجش رابطه ها از میزان رضایت شغلی و هرگونه تبعات ناشی از آن از جمله تصمیم خروج کارکنان از سازمان آگاه شوند و برای جلوگیری یا حتی تسریع در روند آن تمهیداتی را بیاندیشند.

Authors

زهرا مهران

کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور