بررسی میدانی فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل بلانچارد و رابطه آن با اخلاق حرفه ای(مطالعه موردی در شرکت پخش مواد غذایی تکاپو پخش)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 291

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEBCONF02_235

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1400

Abstract:

اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی یکی ازمسائل اساسی همه جوامع بشری و از مهمترین عوامل درموفقیت یک سازمان است. مفهوم اخلاق حرفه ای و رابطه آن با فرهنگ سازمانی، درسازمانها از جمله محورهای کلیدی است که امروزه مورد بحث و بررسی اندیشمندان در رشته های مختلف از جمله در جامعه شناسی سازمانها قرار گرفته است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه اخلاق حرفه ای با سطح فرهنگ سازمانی در بین کارکنان یک شرکت صنایع پخش مواد غذایی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی- همبستگی صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت مذکور می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای مدل کادوزیر و فرهنگ سازمانی مدل بلانچارد استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک آماری ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج حاصل از فرضیه های آزمون نشان می دهد که رابطه مثبتی بین متغیرهای اخلاق حرفه ای و فرهنگ سازمانی وجود دارد.

Authors

درنا جوکار

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی زند شیراز

پیام فرهادی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی زند شیراز

علی رمضانی قطب آبادی

استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی زند شیراز