شناسایی و رتبه بندی ریسکهای زنجیره تامین سبز با استفاده از روش SWARAفازی و ARAS

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 354

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF07_009

تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1400

Abstract:

زنجیره تامین سبز (GSC) نقشی حیاتی برای شرکتها و سازمانها ایفا میکند. گرچه چندین موضوع GSCوجود دارد از این رو، این ریسکها باید برای شرکتها رتبه بندی شوند. بنابراین ، هدف از این مطالعه رتبه بندی این ریسکها است. بنابراین، این مطالعه یک تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) را برای برخورد با معیارهای متناقض و استفاده از روش های MCDM پیشنهاد داده است. از روش SWARAبرای محاسبه وزن معیارها و از روش ARAS برای رتبه بندی ریسکهای GSC بر اساس شش معیار اصلی با ده ریسک (گزینه ها) استفاده میشود. در این پژوهش شش معیار عملیاتی((C۱، مالی((C۲، زنجیره((C۳، تولید مجدد((C۴ ، دولتی((C۵ و تقاضا (C۶) را درنظر گرفتیم و با استفاده از روش SWARA و با در نظر گرفتن وزنهای پیشنهاد شده توسط خبرگان برای هر معیار، وزن دقیق معیار ها نسبت به هم را محاسبه نموده و با استفاده از روش رتبه بندی چند شاخصه ARAS آنها ارزیابی شد که مشخص شد طراحی سیستمهای لجستیک نسبت به موارد دیگر دارای مزیت رقابتی می باشد.

Keywords:

زنجیره تامین سبز (GSC) , ریسکها , SWARA , ARAS

Authors

غلامرضا محمودی فر

دکتری مدیریت پروژه، دانشگاه لیمریک، لیمریک، ایرلند

وحید متقی

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم، قشم، ایران

محمدنعیم قرابگلو زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه غیرانتفاعی آبا، قزوین، ایران

عادل پورقادر چوبر

مدرس گروه مدیریت، دانشگاه غیرانتفاعی سهروردی قزوین، ایران