رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان

رده بندی دیویی:728/314
ISBN: 978-600-113-175-2
رده بندی کنگره: 1396 2ر2س/2545 NA
شماره کتابشناسی ملی: 4949117
Document ID: R-1224479
Publish: 3 June 2021
Publish Year: 1396
Page: 168
Language: Persian
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
View: 2,391

This Book With 168 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

نظریه افلاطون و ارسطو درباره سالمندی
۳-۱ پیدایش خان ههای سالمندان در جهان
۱-۳-۱ مراکز خدماتی روزانه
۱-۱-۳-۱ اهداف مراکز خدماتی مراقبت روزانی
۲-۱-۳-۱ مدت زمان حضور استفاده کنندگان.
۳-۱-۳-۱ فعالیت های معمول در مجموعه های روزانه
۴-۱ خانه های سالمندان در ایران
فصل دوم: ساختار جمعیت و مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان
۱-۲ ساختار جمعیتی کشورهای جهان
۲-۲ متوسط عمر در جهان
۳-۲ جمعیت سالمندان در جهان
۴-۲ جمعیت سالمندان در ایران
۵-۲ جمعیت سالمندان در تهران
۶-۲ مقدمه ای بر مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان
۷-۲ پایگاه اجتماعی سالمندان
۸-۲ وضعیت اشتغال سالمندان
۱-۸-۲ اشتغال و رفاه اجتماعی سالمندان
۹-۲ سطح سواد سالمندان در کشور
۱۰-۲ سطح سواد سالمندان در شهر تهران
۱۱-۲ بیوه گی و تفاو تهای جنسیتی
۱۲-۲ وضعیت تاهل سالمندان در کشور
۱۳-۲ لزوم ایجاد خان ههای سالمندان در ایران
فصل سوم: ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان و توصی ههای طراحی جهت رفع نیازهای آنان
۱-۳ کلیات
۲-۳ ویژگی های جسمانی

۱-۲-۳ تغییرات ظاهری
۲-۲-۳ تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها
۳-۲-۳ کاهش عملکرد دستگاه گوارش
۴-۲-۳ تغییرات عملکردی قلب و عروق
۵-۲-۳ تغییر در حافظه و هوش
۶-۲-۳ ضعف بینایی
۷-۲-۳ ضعف شنوایی
۸-۲-۳ ضعف حس چشایی و بویایی
۹-۲-۳ ضعف لامسه
۱۰-۲-۳ سایر تغییرات جسمانی
۳-۳ نیازهای جسمانی سالمندان.
۱-۳-۳ آسایش حرارتی و برودتی سالمندان
۱-۱-۳-۳ شرایط محیطی موثر بر آسایش حرارتی
۲-۳-۳ نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد ببینایی در سالمندان
۳-۳-۳ رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان
۴-۳ توصیه های طراحی و نکات فضایی
۵-۳ ویژگی های روانی، احساسی و شخصیتی سالمندان
فصل چهارم: مطالعات موردی
۱-۴ بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان
۱-۱-۴ خانه سالمندان در حاشیه دریا (ساحل نیوجرسی
۲-۱-۴ اقامتگاه سالمندان میدوویو (کانکاکی، ایلینویز)
۲-۴ بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران
۱-۲-۴ کلیات
۱-۱-۲-۴ آسایشگاه زعفرانیه
۲-۱-۲-۴ آسایشگاه دادخواه
۳-۱-۲-۴ آسایشگاه فرزانگان
۲-۲-۴ ارزیابی مطالعات موردی
۱-۲-۲-۴ شرایط خانه سالمندان
۲-۲-۲-۴ شرایط سالمندان ساکن
۳-۲-۴ جمع بندی مطالعات موردی خانه های سالمندان
فصل پنجم: نتایج و رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان
۱-۵ کلیات
۲-۵ مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان
۱-۲-۵ جهت گیری مناسب
۳-۵ ورودی اصلی
۴-۵ هال ورودی
۵-۵ اتاق نشیمن
۶-۵ کتابخانه
۷-۵ اتاق های غذاخوری
۸-۵ آشپزخانه .
۹-۵ اتاق خواب
۱-۹-۵ پنجره در اتاق خواب
۲-۹-۵ روشنایی و رنگ آمیزی اتاق ها
۳-۹-۵ وسایل موردنیاز در اتاق خواب سالمندان
۱۰-۵ اتاق کارکنان
۱۱-۵ اتاق مدیریت
۱۲-۵ اتاق های درمانی و توانبخشی
۱۳-۵ رختشویخانه مرکزی
۱۴-۵ انبار وسایل
۱۵-۵ سرویس های بهداشتی
۱-۱۵-۵ توالت
۲-۱۵-۵ دستشویی
۳-۱۵-۵ حمام
۱۶-۵ ارتباطات عمودی فضاها در خانه های سالمندان
۱-۱۶-۵ آسانسور
۲-۱۶-۵ رمپ و سطوح شی بدار
۳-۱۶-۵ پلکان
۱۷-۵ راهروها
۱۸-۵ بازشوها
۱-۱۸-۵ درها
ح
۲-۱۸-۵ پنجره ها
۱۹-۵ تراس های خصوصی
۲۰-۵ تراس های مشترک .
۲۱-۵ محوطه باغبانی
۲۲-۵ محوطه بازی برای فرزندان میهمانان
۲۳-۵ مبلمان و اثاث ثابت
۲۴-۵ کفپوش های مناسب
۲۵-۵ نرده های کمکی
۲۶-۵ نشانه ها
۲۷-۵ رهنمودهای عمومی در رابطه با خان ههای سالمندان
۲۸-۵ جمع بندی و ارائه سرانه های پیشنهادی
مراجع
پیوست ۱- فهرست جداول
پیوست ۲- نمونه پرسشنامه های تهیه شده