دستورالعمل طراحی و اجرای دیوارهای ساخته شده از بلوک های بتن هوادار اتوکلاو شده (AAC)

رده بندی دیویی:666/893
ISBN: 978-600-113-193-6
رده بندی کنگره: 1397 5د9خ/439 TA
شماره کتابشناسی ملی: 5213493
Document ID: R-1224496
Publish: 4 June 2021
Publish Year: 1397
Page: 132
Language: Persian
دسته بندی علمی: مهندسی عمران (عمومی)
View: 2,713

This Book With 132 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

وقوع زلزله های اخیر در سطح کشور و همچنین آسیب های ایجاد سده در دیوارهای بلوک AAC تحت اثر بارهای سرویس نشان داد که یکی از مشکلات اساسی صنعت ساخت و ساز کشور نحوه اجرا و مهار مناسب دیوار های غیر سازه ای داخلی و خارجی در ساختمان ها از جمله دیوارهای ساخته شده از بلوک AAC می باشد . با وجود بهبود وضعیت ساخت و ساز در کشور و حفظ پایداری سازه ای ساختمان های مهندسی ساز هنوزاجرای متداول این دیوار ها در حال حاضر در کشور به صورت میان قابی است، در حالیکه برای اثر آن بر تیر ها و ستون ها و بار های خارج از صفحه آن و اثر خیز و تغییر تیرها برروی دیوار هیچگونه تمهیدی اندیشه نشده است که نتیجه آن خرابی و ترک این دیوار ها و همچنین تاثیر گذاری آن ها در ایجاد سازه ای در هنگام زلزله بوده است . در این راستا با همکاری و حمایت انجمن صنفی کارفرمائی تولیدکنندگان بتن سبک اتوکلاوشده، مطالعات و آزمایشات گسترده لرزه ای بر روی انواع مختلف این دیوار ه، نوع و مشخصات ماده چسباننده و جزئیات اتصالات آن ها انجام شد و با توجه به نتایج بدست آمده دستور العمل موجود جهت طراحی و اجرای دیوار با استفاده از این بلوک های تهیه گردید. تیم تحقیفاتی پروژه وظیفه خود می داند از همکاری ها و حمایت های اعضای انجمن در انجام این مطالعات تشکر و قدردانی نماید. امید است که این دستورالعمل برای جامعه مهندسی کشور مفید و قابل کاربرد باشد. 

فهرست مطالب Book

فصل اول: کلیات  

-۱-۱ هدف  

-۲-۱ دامنه کاربرد  

-۳-۱ مصالح مورد استفاده در بلوک AAC

-۴-۱ ملات مصرفی  

۱-۴-۱ملات متعارف  

۲-۴-۱ ملات اصلاح شده پلیمری  

-۵-۱ حمل و نگهداری  

۱-۵-۱حمل و جابجایی  

۲-۵-۱تخلیه بلوک ها  

۳-۵-۱انبار و نگهداری  

فصل دوم: ماده چسباننده و الزامات آن  

-۱-۲ مقدمه  

-۲-۲ الزامات ملات متعارف

-۳-۲ الزامات ملات اصلاح شده پلیمری  

۱-۳-۲الزامات مواد سیمانی و سنگدانه  

۲-۳-۲الزامات آب مورد استفاده  

۳-۳-۲الزامات مواد افزودنی  

۴-۳-۲الزامات ملات و آزمایش های لازم  

۴-۲ مقاومت گسیختگی کششی

فصل سوم: بارهای وارد بر دیوار AAC و ضوابط طراحی آن

-۱-۳ مقدمه  

۱-۱-۳سطوح اهمیت ساختمان

۲-۱-۳سطح خطر لرزه ای  

۳-۱-۳ضریب اهمیت دیوار غیر سازه ای  

۴-۱-۳ ملاحظات کلی  

-۲-۳ بار ثقلی  

-۳-۳ بارها و اثرات ناشی از زلزله  

۱-۳-۳ محاسبه نیروها و تغییرشکل های وارد به دیوار

-۱-۱-۳-۳ نیروی افقی وارد به دیوار  

-۲-۱-۳-۳ محاسبه تغییرمکان  

-۳-۱-۳-۳ ضرایب a P و RP

 ۲-۳-۳ معیارهای پذیرش، ضوابط و الزامات لرزه ای دیوار AAC

-۱-۲-۳-۳ دیوارهای خارجی  

۳-۳-۳ ظرفیت دیوارهای AAC مسلح شده با الیاف در برابر بار زلزله

-۴-۳ بار باد وارده بر دیوارهای خارجی ساخته شده از بلوک AAC

۱-۴-۳ فشار یا مکش ناشی از باد بر سطح دیوار  

۲-۴-۳ معیار پذیرش دیوار خارجی برای بار باد  

-۱-۲-۴-۳ معیار پذیرش دیوار در برابر نیروهای ناشی از بار باد  

۲-۲-۴-۳ معیار پذیرش دیوار های خارجی در برابر تغییر شکل ناشی از بار باد

۳-۲-۴-۳ روش آزمون و تعیین ظرفیت قطعات ساخته شده از بلوک AAC

۳-۴-۳ روابط تبدیل بیشینه سرعت باد لحظه ای به سرعت باد طراحی مبحث  AAC

-۵-۳ ارزیابی دیوارهای خارجی ساختمان در مقابل بارهای ضربه ای  

۱-۵-۳مقدمه

۲-۵-۳ آزمون ضربه  

-۱-۲-۵-۳ ضربه های اجسام سخت  

-۲-۲-۵-۳ ضربه جسم نرم بزرگ

۳-۵-۳ گروه بندی عملکردی دیوار خارجی و نما برای تعیین انرژی ضربه  

-۱-۳-۵-۳ گروه بندی عملکردی  

-۲-۳-۵-۳ تعیین انرژی ضربه  

-۳-۳-۵-۳ ارتفاع سقوط وزنه و کیسه در آزمونهای ضربه  

۴-۵-۳ موقعیت ضربات روی دیوار  

۵-۵-۳ معیار پذیرش

۱-۵-۵-۳ حفظ سطح خدمت پذیری دیوار و نمای متصل به آن  

-۲-۵-۵-۳ حفظ ایمنی افراد  

-۶-۳ نحوه اعمال بارها و ترکیبات بارگذاری

۱-۶-۳ ترکیب بار برای کنترل تکیه گاه اجزاء نما

۷-۳ یک نمونه مثال برای محاسبه بار زلزله وارده برتیغه های AAC

۱-۷-۳ تعیین رفتار جزء غیرسازهای  

۲-۷-۳ تعیین پارامترهای طیف طرح  

۳-۷-۳ ارزیابی  

فصل چهارم: جزییات اجرایی  

-۱-۴ اتصالات  

۲-۴ اتصال دیوار به ستون بتن آرمه و فولادی  

-۱-۲-۴ اتصال کشویی با استفاده از نبشی  

-۲-۲-۴ اتصال با بست های ارتجاعی  

۳-۴ اتصال دیوار به دیوار

۴-۴ اتصال دیوار به زیر سقف  

-۱-۴-۴ اتصال کشویی با استفاده از نبشی

-۲-۴-۴ اتصال با بست ارتجاعی

۵-۴ اتصال به وال پست ها  

۶-۴ اجرای نعل درگاه و نصب پنجره

۷-۴ اتصال وال پست های نگهدارنده دیوارهای AAC به قاب

۸-۴اتصال دیوار به سقف در نمونه های تقویت شده با مش الیاف  

فصل پنجم: جزئیات نصب نما  

-۱-۵ انواع سیستم نما  

۲-۵ اجرای نمای سنگی  

۱-۲-۵ انواع سنگ های نما  

۲-۲-۵ ویژگی ها و مشخصات فنی سنگ نما  

۳-۲-۵انواع مهار نمای سنگی

۴-۲-۵ انواع مهار در نمای سنگی چسبانده شده  

۱-۴-۲-۵ مهار پیش ساخته

۲-۴-۲-۵ مهار های سیمی  

۳-۴-۲-۵ مهار های سطحی برای نماهای موجود فاقد مهار  

۵-۲-۵ جزئیات مهار در نمای سنگی مهار شده  

-۳-۵ اجرای نمای آجری  

۱-۳-۵ نماهای مهار شده  

-۱-۱-۳-۵ تکیه گاه جانبی نماهای بنایی مهار شده  

-۲-۱-۳-۵ الزامات لرزه ای  

 ۲-۳-۵ نمای چسبانده شده  

۳-۳-۵ الزامات کلی اجرایی  

۱-۳-۳-۵ اتصالات برای تحمل بار جانبی  

۲-۳-۳-۵ تکیه گاه برای تحمل بار ثقلی  

۴-۳-۵مشخصات نمای بنایی آجری متصل به دیوار بتنی یا بلوکی

۴-۵ اجرای نمای سیمانی  

۱-۴-۵مشخصات ملات سیمانی برای نما  

 ۲-۴-۵ اجرای نما بر روی سطوح  AAC

۵-۵ اجرای نمای سرامیک  

منابع و مراجع  

نمایش کامل متن