دستورالعمل ارزیابی پوشش های معدنی پاششی محافظت کننده در برابر آتش برای سازه های فولادی

رده بندی دیویی:620/11892
ISBN: 978-600-113-201-8
رده بندی کنگره: 1397 3ب9چ/4189 TH
شماره کتابشناسی ملی: 5364729
Document ID: R-1224498
Publish: 4 June 2021
Publish Year: 1397
Page: 360
Language: Persian
View: 1,572

This Book With 360 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی از ابعاد ایمنی جانی، مالی و منافع ملی از ضروری ترین نیازها و ا لزامات در طرح و اجرای ساختمان ها است. دانش فنی و فناوری های ایمنی در برابر آتش در دنیا به سرعت در حال رشد است. این موضوع فقط به ساختمان های متعارف محدود نمی شود و زمینه های متعدد دیگر در کشور مانند سیستم های حمل و نقل و سازه های خاص همگی نیازمند تحقیقات و فنوری های ایمنی در برابر آتش هستند. علاوه بر آن با توجه بهنیازهای متعدد در صنعت ساختمان کشور و رویکرد به سمت اهدافی نظیر سبک سازی، مقاوم سازی، عایق کاری حرارتی و کاربرد مواد پلیمری و کامپوزیت ها در ساختمان که باعث افزایش خطرپذیری حریق شده، از مراکز تحقیقاتی انتظار می رود راه حل های کاربردی برای ایمنی این محصولات در برابر آتش ارائه نمایند. از جمله تهیه مقررات، استانداردها، دستوراعمل ها و آیین نامه های تخصصی برای تامین سطح مناسب ایمنی در برابر آتش در ساختمان ها و ترویج فناوری های محافظت در برابر آتش، ضروری است. یکی از مسائل روز و مهم در حوزه محافظت ساختمان ها در برابر آتش، کاربرد و کنترل کیفی پوشش های محافظت کننده در برابر آتش است. اگرچه به طور معمول انتظار نمی رود  در حوادث حریق شاهد ریزش ساختمان به علت شکست سازه ای باشیم، اما به هر حال وقوع حادثه پلاسکو اهمیت کاربرد پوشش های محافظت کننده در برابر آتش برای سازه های فولادی را بیش از پیش روشن نمود. کاربرد این مصالح مستلزم مسائل فنی متعددی است، از جمله تعیین جدول طراحی ضخامت تائید شده برای محصول، خواص فیزیکی، مکانیکی، حرارتی و دوام، نیاز یا عدم نیاز به اتصالات مکانیکی، چگونگی سازگاری محصول با پوشش های ضد زنگ و مسائل مختلف دیگر را باید نام برد. این قبیل خواص پوشش ها و روش های اجرایی باید در مدارک گواهی نامه فنی درج شده و دستورالعمل های اجرایی لازم برای آنها مشخص باشد.

فهرست مطالب Book

فصل اول- مقدمه

۱-۱  نگاهی به روش های استاندارد آزمون مقاومت در برابرآتش برای ستون های فولادی

۱-۲  محافظت در مقابل آتش برای ستون های فولادی

۳-۱ دمای بحرانی ستون های فولادی

۴-۱ هدف و دامنه پژوهش

فصل دوم- چارچوب کلی- ارزیابی محصولات محافظت کننده در برابرآتش

بخش اول: کلیات و دامنه کاربرد

۱-۲  دامنه کاربرد

۲-۲  دسته بندی کاربردها

۱-۲-۲ دسته بندی کاربردهای مربوط به شرایط آب و هوایی

۲-۲-۲ دسته بندی کاربرد مربوط به جزء ساختمانی مورد نظر برای محافظت

۳-۲ تعاریف و اصطلاحات

۱-۳-۲ پوششواکنش زا

۲-۳-۲ اندودکاری (پوشش مقاوم در برابر آتش پاششی)

۳-۳-۲ تخته ها / پانل ها

۴-۳-۲ صفحه

۵-۳-۲ عایق های الیافی

۶-۳-۲ تخته ها/ پانل ها، عایق های الیافی و صفحات محافظ در برابر آتش

بخش دوم: ارزیابی مناسب بودن برای کاربرد

۴-۲ الزامات مورد نیاز برای کارها و ارتباط آن با مشخصه های محصولات

۱-۴-۲ مقاومت مکانیکی و پایداری

۲-۴-۲ ایمنی در برابر آتش سوزی

۳-۴-۲ بهداشت، سلامت و شرایط محیطی

۴-۴-۲ ایمنی در حین بهره برداری

۵-۴-۲ عایق بندی در برابر صدا

۶-۴-۲ صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ گرما

۷-۴-۲ جنبه های دوام و شناسایی

۵-۲ روش های تصدیق

۱-۵-۲ مقاومت مکانیکی و پایداری

۲-۵-۲ ایمنی در برابر آتش سوزی

۳-۵-۲ بهداشت، سلامت و محیط زیست

۴-۵-۲ ایمنی در حین بهره برداری

۵-۵-۲ محافظت در برابر صدا

۶-۵-۲ صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ گرما

۷-۵-۲ جنبه های دوام

۶-۲ ارزیابی و داوری در مورد مناسب بودنمحصول برای کاربرد مورد نظر

۱-۶-۲ مقاومت مکانیکی و پایدار

۲-۶-۲ ایمنی در آتش سوزی

۳-۶-۲ بهداشت، سلامتی و محیط زیست

۴-۶-۲ ایمنی در کاربرد

۵-۶-۲ محافظت در برابرصدا

۶-۶-۲ صرفه جوی در مصرف انرژی و حفظ گرما

۷-۶-۲ جنبه های دوام و شناسایی

۷-۲ فرضیات و توصیه هایی برای مناسب بودن کاربرد محصولارزیابی شده

۱-۷-۲ طراحی کارها

۲-۷-۱ بسته بندی، حمل و انبار

۳-۷-۲ اجرای کارها

۴-۷-۲ نگهداری و تعمیر

۵-۷-۲ اجزای کمکی

۸-۲ ارزیابی انطباق

فصل سوم: ارزیابی و صدور گواهی نامه فنی برای اندودها و پوشش های معدنی محافظت کننده در برابر آتش

۱-۳  دامنه کاربرد

۲-۳  دسته بندی ها، انواع محصولات، مجموعه ها و سیستم ها

۱-۲-۳ کلیات

۲-۲-۳ طبقه بندی های کاربرد با توجهبه شرایط محطی

۳-۲-۳ دسته بندی های کاربرد د ارتباط با اجزای مورد محافظت

۴-۲-۳ فرضیات

۳-۳ اصطلاحات

۱-۳-۳ اصطلاحات و اختصارات معمول

۲-۳-۳ اصطلاحات و اختصارات تخصصی

۴-۳ الزامات

۱-۴-۳ الزام ضروری ۱: مقاومت مکانیکی و پایداری

۲-۴-۳ الزام ضروری ۲: ایمنی در آتش سوزی

۳-۴-۳ الزام ضروری ۳: بهداشت، سلامتی و محیط زیست

۴-۴-۳ الزام ضروری ۴: ایمنی در حین بهره برداری

۵-۴-۳ الزام ضروری ۵: محافظت در برابر صوت

۶-۴-۳ الزام ضروری ۶: صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ گرما

۷-۴-۳ جنبه هیا دوام، خدمت رسانی و شناسایی

۵-۳ روش های خاص ارزیابی

۰-۵-۳ کلیات

۱-۵-۳ مقاومت مکانیکی و پایداری

۲-۵-۳ ایمنی در برابر آتش سوزی

۳-۵-۳ بهداشت، سلامت و محیط زیست

۴-۵-۳ ایمنی در کاربرد

۵-۵-۳ محافظت در برابر صدا

۶-۵-۳ صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ گرما

۷-۵-۳ جنبه های مربوط به دوام، خدمت رسانی و شناسایی

۶-۳ ارزیابی و داوری مناسب بودن محصولات یا مجموعه ها برای کاربردمورد نظر

۰-۶-۳ کلیات

۱-۶-۳ مقاومت و پایداری مکانیکی

۲-۶-۳ ایمنی در آتش سوزی

۳-۶-۳ بهداشت، سلامتی و محیط زیست

۴-۶-۳ ایمنی در کاربرد

۵-۶-۳ محافظت در برابر صدا

۶-۶-۳ صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ گرما

۷-۶-۳ جنبه های مرتبط با دوام، خدمت رسانی و شناسایی

۷-۳ فرضیات و وصیه هایی برای ارزیابی مناسب بودن استفاده از محصولات

۰-۷-۳ کلیات

۱-۷-۳ طراحی کارها

۲-۷-۳ بسته بندی، انتقال و انبار

۳-۷-۳ اجرای کارها

۴-۷-۳ تعمیر و نگهداری

۵-۷-۳ اجزاء کمکی

۸-۳ گواهی نامه فنی

۱-۸-۳ وظایف مرجع صدور گواهی نامه فنی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)

۲-۸-۳ کنترل های کارخانه ای

۳-۸-۳ تعمیر و نگهداری

۴-۸-۳ آرم

پیوست ۳- الف آزمون های واکنش در برابر آتش برای محصولات ساختمانی- آرایش های نصب و اتصال برای اندودکاری ها

پیوست ۳- ب روش آزمون برای ارزیابی خوردگی سطوح زیرکار فولادی به علت اندودکاری

پیوست ۳- پ تعیین هدایت حرارتی اعلام شده و ضریب تبدیل به درصد رطوبت بالا (برای اندودکاری ها با پایه پشم معدنی)

پیوست ۳- ت آزمون دوام برای اندودکاری ها

پیوست ۳- ث تعیین مقاومت در برابر ضربه پانل ها و مجموعه های پانلی

فصل چهارم: تعیین مشارکت پوشش های معدنی پاششی در مقاومت اعضای فولادی سازه های در برابر آتش- روش های آزمون

۱-۴  هدف و دامنه کاربرد

۲-۴  مراجع الزامی

۳-۴ اصطلاحات، تعاری، و کوته نوشت ها

۱-۳-۴ اصطلاحات و تعاریف

۲-۳-۴ کوته نوشت ها

۴-۴ تجهیزات آزمون

۱-۴-۴ کلیات

۲-۴-۴ کوره

۳-۴-۴ تجهیزات بارگذاری

۵-۴ شرایط آزمون

۱-۵-۴ کلیات

۲-۵-۴ شرایط تکیه گاهی و بارگذاری

۳-۵-۴ بارگذاری

۶-۴ آزمونه ها

۱-۶-۴ کلیات

۲-۶-۴ ابعاد آزمونه ها

۳-۶-۴ ساخت آزمونه های فولادی

۴-۶-۴ ترکیب مقاطع فولادی

۵-۶-۴ مشخصات مصالح محافظ در برابر آتش

۶-۶-۴ انتخابآزمونه ها

۷-۴ نصب آزمونه ها

۱-۷-۴ تیرهای تحت بار

۲-۷-۴ تیرهای بدون بار

۳-۷-۴ ستون های تحت بار

۴-۷-۴ ستون های بدون بار

۵-۷-۴ الگوهای نصب آزمونه ها

۸-۴ تثبیت شرایط آزمونه ها

۹-۴ اجرای ابزاربندی

۱-۹-۴ کلیات

۲-۹-۴ ابزاربندی برای اندازه گیری و کنترل دمای کوره

۳-۹-۴ ابزاربندی برای اندازه گیری دمای فولاد

۴-۹-۴ ابزاربندی برای اندازه گیری فشار

۵-۹-۴ ابزاربندی برای اندازه گیری تغییر شکل

۶-۹-۴ ابزاربندی برای ندازه گیری بار

۱۰-۴ روش اجرای آزمون

۱-۱۰-۴ کلیات

۲-۱۰-۴ دما و فشار کوره

۳-۱۰-۴ بارگذاری و کنترل آن

۴-۱۰-۴ دمای قطعات فولادی

۵-۱۰-۴ خیز

۶-۱۰-۴ مشاهدات

۷-۱۰-۴ پایان آزمون

۱۱-۴ بیان نتایج

۱-۱۱-۴ قابل قبول بودن نتایج

۲-۱۱-۴ بیان نتایج

۱۲-۴ گزارش آزمون

۱۳-۴ ارزیابی

۱-۱۳-۴ کلیات

۲-۱۳-۴ داده های دمایی

۳-۱۳-۴ تصحیح اختلاف در عملکرد عایق و چسبندگی در محدوده ضخامت مورد آزمون

۴-۱۳-۴ روش های ارزیابی برای عملکرد حرارتی

۵-۱۳-۴ پذیرش روش ارزیابی مورد استفاده و آنالیز نتایج- معیارهای پذیرش

۱۴-۴ گزارش ارزیابی

۱۵-۴ محدوده های کاربرد نتایج ارزیابی

۱-۱۵-۴ ضخامت مجاز پوشش محافظت کننده برای تیرها

۵-۱۵-۴ ضخامت مجاز پوشش محافظت کننده برای ستون ها

۳-۱۵-۴ ضریب مقطع مجاز برای تیرها

۴-۱۵-۴ ضریب مقطع مجاز برای ستون ها

پیوست ۴- الف (الزامی) قابلیت کاربرد نتایج ارزیابی برای مقاطع دیگر به جز مقاطع I و H

پیوست ۴- ب (الزامی) اندازه گیری ضخامت و چگالی مواد محافظت در برابر آتش

پیوست ۴- پ (الزامی) نصب ترموکوپل ها به فولاد و مسیر کابل ها

پیوست ۴- ت (الزامی) تصحیح داده ها/ ضخامت اسمی

پیوست ۴- ث (الزامی) روش ارزیابی کارایی سامانه محافظ در برابر آتش

پیوست ۴- ج (الزامی) جدول ابعاد مقاطع

فصل پنجم: آیین کار اجرای پوشش های معدنی پاششی محافظت کننده در برابر آتش

۱-۵  هدف و دامنه کاربرد

۲-۵  مراجع الزامی

۳-۵ اصطلاحات و تعاریف

۴-۵ اعتبار دهی مستقل

۵-۵ کلیات

۱-۵-۵ ترکیب

۲-۵-۵ انتخاب محصول

۳-۵-۵ انواع سطوح نهایی محافظ یا تزئینی

۴-۵-۵ ملاحظات ایمنی و سلامت

۶-۵ آماده سازی سطح زیرکار

۱-۶-۵ کلیات

۲-۶-۵ سطوح متداول

۷-۵ روش های مختلف نگه داری مکانیکی

۱-۷-۵ کلیات

۲-۷-۵ انواع نگه دارنده مکانیکی

۸-۵ محافظت سازه در برابر آتش

۱-۸-۵ محافظت سازه در برابر آتش

۱-۸-۵ کلیات

۲-۸-۵ سازه فولادی

۳-۸-۵ ساختارهای کامپوزیتی

۴-۸-۵ مصالح سازه ای غیر از فولاد

۵-۸-۵ نگه داری پوشش پاششی

۹-۵ رشد قارچ

۱۰-۵ مهارت در اجرا

۱-۱۰-۵ حفاظت و نگهداری

۲-۱۰-۵ مراقبت از تجهیزات

۳-۱۰-۵ سرویس ها

۴-۱۰-۵ کارهای مقدماتی

۵-۱۰-۵ روش اجرا

۶-۱۰-۵ قارچ کش ها

۷-۱۰-۵ حفاظت از مناطق مجاور

۸-۱۰-۵ محافظت در حین اجرای پاشش

پیوست ۵- الف (آگاهی دهنده) روش آزمون تعیین میزان پیوستگی/ چسبندگی مواد پاششی مقاوم در برابر آتش به کار رفته برای محافظت اعضای سازه ای

نمایش کامل متن