آشنایی با رنگ های سرد و کاربردهای آن ها

رده بندی دیویی:729
ISBN: 978-600-113-213-1
رده بندی کنگره: 2795 NA
شماره کتابشناسی ملی: 5687649
Document ID: R-1224507
Publish: 6 June 2021
Publish Year: 1398
Page: 214
Language: Persian
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
View: 922

This Book With 214 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

رنگ های سرد، رنگ هایی هستند که با انعکاس تشعشعات خورشیدی سبب دور شدن انرژی حرارتی خورشید از بستر زیرین خود می شوند. زمانی که این رنگ ها بر روی یک بستر همانند پشت بام منازل، نمای ساختمان، پوشش خودروها و ... اعمال می شوند، امواج مادون قرمز نزدیک فرودی از خورشید را به مقدار قابل توجهی انعکاس داده و بدین طریق، انرژی حرارتی خورشید را از بستر دور م ی نمایند. لذا بستر های پوشش داده شده با رنگ های سرد، در معرض نور خورشید، نسبت به بسترهای معمول، خنک تر بوده و دمای کمتری دارند. ناحیه مادون قرمز نزدیک قسمت عمده انرژی خورشید را شامل شده و انعکاس این ناحیه تاثیر قابل توجهی در دمای پوشش خواهد داشت. کتاب حاضر به معرفی کامل این رنگ ها و کاربردهای آنها می پردازد. در فصل اول این کتاب، مباحث بنیادی مطرح شده و برهمکنش مواد با نور بررسی می شو د. در فصل دوم، رنگ های سرد به صورت کامل معرفی شده و کاربردهای مختلف آنها معرفی شده اند. فصل های ۳ و ۴ این کتاب، با تقسی مبندی رنگدانه های سرد به دو گروه آلی و معدنی، به صورت جداگانه، به معرفی این گروه ها پرداخته و رنگدانه های معمول آلی و معدنی را به لحاظ خصلت سردی آنها بررسی می نماید. همچنین مطالعات انجام یافته در این زمینه در کشور ایران و همچنین در مجامع جهانی را مورد بحث قرار داده و طیف های انعکاسی رنگدانه های رایج، بررسی و تحلیل می شوند. در فصل پنجم این کتاب، پدیده "جزیره حرارتی شهری" معرفی شده و نقش رنگ ها ی سرد در کاهش دمای زمین و همچنین کاهش دمای محیط های شهری بررسی می شود . همچنین این فصل شامل راهکارهایی در زمینه شهرسازی برای کاهش حرارت شهری و کاهش دمای محیط های شهری می باشد.

Authors

مجید عبدوس

استاد گروه مستقل شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجید مظهرقراملکی

دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مژده زرگران

هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی