ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

رده بندی دیویی:

728/30462

ISBN:

978-600-113-265-0

رده بندی کنگره:

NA2545

شماره کتابشناسی ملی:

7307884

Document ID:

R-1225075

Publish:

7 June 2021

Publish Year:

1399

Page:

132

Language:

Persian

دسته بندی علمی:

معماری و شهرسازی

View:

1,884

This Book With 132 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم
لینک ثابت به این Book:

Abstract:

مشکلات موجود در طراحی شهری و معماری، یکی از بزرگترین موانع حضور افراد دارای معلولیت در فعالیت های اجتماعی است. افراد دارای معلولیت علی رغم برخورداری از قابلیت ها و توانایی های بسیار، بی دلیل همین موانع با عدم دسترسی به تسهیلات محیط شهری روبرو هستند و جامعه نیز بی بهره از نیروهای بالقوه آنان است. سازگار ساختن محیط شهر با نیازهای افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی در واقع بازگردانیدن این افراد به اجتماع، زندگی و فعالیت است. به دنبال مطالعاتی که در زمینه طراحی فضاهای مناسب و قابل دسترس برای افراد دارای معلولیت در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام گردید، مجموعه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی در سال ۱۳۶۸ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری رسید. متن تکمیلی بازنگری نخست ضوابط و مقرات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی پس از انجام مراحل ویرایش ادبی و نظرخواهی از صاحب نظران فنی در تاریخ ۷۸/۹/۲۱ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید و از تاریخ فوق مصوبه و پیوست آن جایگزین مصوبه قبلی و رعایت مفاد آن لازم الاجرا گردید. بر اساس بند ۶ مصوبه فوق وزارت مسکن و شهرسازی موظف گردید هرپنج سال یک بار، ضوابط و مقررات موضوع این مصوبه را مطابق با شرایط و امکانات جدید مورد بازنگری قرار دهد و برای تصویب به شورایعالی شهرسازی و معماری پیشنهاد نماید. در این راستا طرح پژوهشی «ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت» در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و با همکاری کمیته تخصصی بازنگری ضوابط متشکل از نمایندگان سازمان ها و نهادها از جمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری، دبیرخانه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شهداری تهران، تشکل های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد، صاحب نظران، اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به اجرا درآمد. پیش نویس ویرایش سوم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت در کمیته های تخصصی بازنگری در مرکز تحقیقات، کمیته فنی و تحقیقاتی ستاد مناسب سازی در وزارت کشور، کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش و کمیته تخصصی مقررات، لوایح و سیاستگذاری شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. پس از اعلام نظرات تکمیلی، متن نهایی تدوین شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ به تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران رسید.