پیش بینی درگیری تحصیلی در دانش آموزان براساس انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از کلاس درس

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 465

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SSCONF07_044

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1400

Abstract:

درگیری تحصیلی یک فرآیند کلیدی در پیش بینی نتایج آموزش در دانش آموزان و یکی از مهم ترین شاخص هاینشان دهنده کیفیت آموزش و پیشرفت تحصیلی است. شناسایی عوامل مهم محیطی تاثیرگذار بر درگیری تحصیلیدانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است . پژوهش حاضر با هدف پیش بینی درگیری تحصیلی در دانش اموزانبراساس انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از کلاس درس انجام شد. جامعه ی آماری شامل دانش اموزان دختر دوره دومابتدایی (پایه چهارم، پنجم، ششم) شهرستان تفت در سال تحصیلی ۹۸ - ۹۷ بود. نمونه ی مورد بررسی ۱۳۸ نفر از دانشاموزان بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه درگیریتحصیلی ریو ، پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر و پرسشنامه ادراک معلم از کلاس درس کلایمنت و ادینز استفادهگردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج پژوهش نشانداد که درگیری تحصیلی با انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از کلاس درس رابطه مثبت و معنادار دارند و درگیریتحصیلی دانش اموزان از طریق انگیزش تحصیلی و ادراک معلم از کلاس قابل تبیین می باشد. نتایج پژوهش حاضر باتوجه به هدف های مطرح شده می تواند در مدارس قابل استفاده باشد.

Keywords:

درگیری تحصیلی , انگیزش تحصیلی , ادراک معلم از کلاس درس

Authors

زهرا گلی زاده

کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور، تفت، یزد، ایران.

معصومه عبداللهی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی و مدرس، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بافق، یزد، ایران