بازآفرینی شهرهای تاریخی با حفظ ارزشمندی بافتهای فرسوده شهری در رسیدن به یک هویت واحد در جهت ماندگاری و جاودانگی آن

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 250

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

URIC01_115

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1400

Abstract:

بازآفرینی شهری و بافتهای ارزشمند شهرها بهلحاظ اصیل بودن ابنیه های ارزشمند تاریخی باوجود عملکرد و عناصر سیرتکامل وجودی معماری آمیخته از محیط در وجودیت مکانی و فضایی توامان با هنر و فرهنگ به یک هویت معنادار مبدل گشته که با بازآفرینی دوباره در زمان امروزی بااستفاده های سازگار از بناها میتوان ارتباط گستردهتری با فرهنگ یک جامعه و تاثر از ساختارهایی با کاربریهای منحصربهفرد فضایی و عملکردهای مختلف سنجیده شود را برخوردار میگردد. بازآفرینی شهرها رابطه عمیقی با احیاء و سازماندهی و ساماندهی سازگار با مرمت اصولی ابنیه های تاریخی در کالبد بافت های فرسوده شهری دارد که با رونق و حفظ بازآفرینی میتوان فضای برای صنعت گردشگردی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برای شهرها بهوجود آورد همچنین با باززندهسازی و نوسازی در حفظ و گسترش حفاظت از ابنیه ها میتوان هویت میراث معماری و شهرسازی را در آن جست وجو کرد. تحولات تاثیرگذار در شهرهای تاریخی و رفع مشکلات ابنیه های بافتهای فرسوده شهری در زمینه های مختلف در بازآفرینی و احیاء با هماهنگ بودن اجزاء در توسعه و باززنده سازی با یک کاربری انطباقی سازگار به همپیوسته می توان تاثیری موثر مدنظر قرار داد. بنابراین در این پژوهش تلاش شده هویت واحد با بازآفرینی شهرها در جهت ماندگاری و جاودانگی با رهیافتی متاثر از نیازهای انسان امروزی با اهداف پایداری سوق پیدا کند. روش تحقیق در پژوهش موردمطالعه حاضر با بهره گیری از روش تحقیقی توصیفی – تحلیلی، به بررسی عوامل و عملکردهای شفاف سازی در بازآفرینی شهرهای تاریخی در حفظ هویت بافتهای ارزشمند و فرسوده تبیین گردد شده و همچنین بااستفاده از گردآوری داده ها و مطالعات کتابخانه ای با جمع آوری مستندات مکتوب بهره گرفته برخوردار میباشد. درنتیجه مقاله حاضر با بررسی ها و تدابیر صورت گرفته شده در بازآفرینی شهرها با حفظ بافتهای ارزشمند با یک انطباق همسو با نیازهای امروزی میتوان شاهد عدم از بین رفت بافتهای فرسوده تاریخی در شهرها با راهکارهای منحصربه فرد در رویاروی با عدم از بین رفت هویت شهرها شاهد بود.

Authors

محمد دبدبه

کارشناسی ارشد معماری داخلی، پژوهشگر و تحلیلگر و نظریهپرداز فعال مسائل حوزه تخصصی معماری/ معماری داخلی

مجید رضوان پناه

کارشناسی حسابداری، تحلیلگر و معاملهگر بازارهای مالی فعال حوزه کریپتوکارنسی و فناوری بلاکچین