تحلیل جامعه شناسانه ی عوامل موثر بر عملکرد مالی سازمان ها و شرکت ها در ایران با رویکرد فراتحلیل

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 278

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDES-7-1_001

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1400

Abstract:

اهمیت روزافزون عملکرد مالی در سازمان ها و شرکتهای دولتی و خصوصی، باعث انجام تحقیقات زیادی در سال های اخیر درباره عوامل موثر بر عملکرد مالی شده است. با توجه به افزایش تحقیقات عملکرد مالی و شناسایی عوامل متعدد موثر بر آن، تحقیق حاضر درصدد بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد مالی در تحقیقات انجام شده در ایران است. روش تحقیق مقاله حاضر، فراتحلیل می باشد و جامعه آماری این تحقیق، همه ی مقالات معتبر علمی هستند که در سال های ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۵ با موضوعات عملکرد مالی منتشر شده اند. ازاین رو در نهایت ۳۷ تحقیق انتخاب و با نرم افزار CMA۲ مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج مرور نظامند درباره متغیرهای اثرگذار بر عملکرد مالی در تحقیقات مرور شده نشان داد که تاکنون ۲۶ متغیر در این حوزه بررسی شده است. همچنین نتایج فراتحلیل نشان می دهد که از بین عوامل اثرگذار بر عملکرد مالی سازمان ها و شرکت ها، مالکیت نهادی و سرمایه فکری اثرگذارترین عوامل بودند. بر این اساس، مالکیت نهادی (با اندازه اثر ۵۱/۰)، سرمایه فکری و نوآوری (به ترتیب با اندازه اثر ۴۷/۰ و ۴۶/۰) بیشترین تاثیر را بر بهبود عملکرد مالی شرکت ها و سازمان ها داشتند.

Authors

محمود تیموری

دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

معصومه حسنی دستگرد

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران