اولویت بندی حوزه های فناورانه براساس ماتریس جذابیت-امکان پذیری مطالعه موردی سکوهای فراساحل

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 445

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMT02_047

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1400

Abstract:

سکوهای فراساحل یکی از مهمترین بخش های صنعتی کشور از نظر جایگاه راهبردی به شمار می رود. باتوجه به دریامحور بودن کشور و منابع قوی نفت و گاز در ایران، دولت و نظام همواره توجهات ویژه ای به حوزه فراساحل از ابعاد صنعتی و گردشگری داشته اند. با توجه به محدود بودن منابع، اولویت بندی حوزه های فناورانه در حوزه فراساحل برای اکتساب و توسعه، یکی از چالش های کلیدی ذی نفعان این حوزه بوده است. این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی حوزه های فناورانه در بخش سکوهای فراساحل صورت پذیرفته است. روش تحقیق فوق یک روش ترکیبی کیفی و کمی بوده است و براساس روش ترسیم ماتریس جذابیت-امکان پذیری صورت پذیرفته است. ترسیم درخت ، شناسایی حوزه های فناورانه، تعیین معیارهای جذابیت-امکان پذیری بخش های کیفی پژوهش بوده است که با نظر خبرگان صورت پذیرفته است. همچنین جانمایی فناوری های کلیدی در ماتریس براساس معیارهای شناسایی شده به کمک پرسشنامه و از طریق تحلیل های کمی صورت پذیرفته است. ۱۹ فناوری کلیدی در حوزه سکوهای فراساحل در ماتریس در چهار ربع جانمایی شدند. در نهایت فناوری های حوزه پوشش ها و رنگ ها و همچنین تجهیزات مخابراتی در وضعیت مناسب تری از منظر جذابیت و امکان پذیری برخوردار بودن و استراتژی های بهبود وضعیت موجود و توسعه برای آن ها پیشنهاد شده است. ۳۸ نفر از خبرگان حوزه فراساحل در فرآیند این تحقیق در انجام مراحل کیفی و کمی با محقق همکاری داشته اند.

Keywords:

درخت فناوری , ماتریس جذابیت -امکان پذیری , سکوهای فراساحل , فناوری های کلیدی

Authors

اکبر محمدی

دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه تهران

سحر بابایی

دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبائی

سپیده محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران