الگوریتم نگاشت پویای وظایف مبتنی برخوشه بندی و چرخش حلزونی در شبکه روی تراشه

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

222

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECMCONF05_040

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1400

Abstract:

برای غلبه بر نیازهای روزافزون در زمینه الکترونیک و تکنولوژی استفاده از سیستم های چند پردازنده ای یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده است .یکی از چالش های اصلی برای سیستم های چند پردازنده ای بحث نگاشت بر روی تراشه می باشد . معماری های چند هسته ای بسترهای اصلی محاسباتی برای پیاده سازی شبکه بر روی تراشه می باشند. در این تحقیق یک الگوریتم برای مقابله با مشکل نگاشت چند گراف کاربرد به صورت همزمان در شبکه روی تراشه ارائه می شود و از خوشه بندی برای دستیابی به یک نگاشت نزدیک به بهینه استفاده می شود. نتایج شبیه سازی نشان داده که روش مذکور در مقایسه با روش Random mapping، پارامتر تاخیر را % ۵۸ و پارامتر انرژی را % ۲۱ و در مقایسه با روش LEC-DN پارامتر انرژی را ۱۷/۵۵% و پارامتر تاخیر را ۷/۵% کاهش داده است

Authors

سمیراسعیدی
سمیرا سعیدی

استادیار گروه کامپیوتر ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

مهدیرضاییان تیار
مهدی رضاییان تیار

گروه کامپیوتر ، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران