بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی روان شناختی با نقش میانجی رهبری دانش(مورد مطالعه: معلمان ورزش استان خراسان رضوی)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 170

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF06_0322

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی روان شناختی با نقش میانجی رهبری دانش(مورد مطالعه: معلمان ورزش استان خراسان رضوی) بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان ورزش استان خراسان رضوی در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۹۹ برابر با ۳۰۰۰ معلم بودند لذا با توجه به جدول مورگان و کرجسی (۱۹۷۰) تعداد ۳۴۱ معلم به عنوان نمونه آماری به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش لاوسون (۲۰۰۳)، توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (۱۹۹۵) و رهبری دانش ویتالا (۲۰۰۴) جمع اوری شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها به ترتیب برابر با ۰,۹۱، ۰,۹۳ و ۰,۹۴ بدست آمد همچنین روایی محتوایی پرسشنامه ها تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای Spss۲۵ و smartpls۳ تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی و رهبری دانش معلمان تاثیر مثبت و معناداری دارد. رهبری دانش بر توانمندسازی روانشناختی معلمان تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین رهبری دانش تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی روانشناختی معلمان ورزش استان خراسان رضوی را میانجی گری جزئی می کند.

Authors

مهدی بختیارزاده

کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

جعفر خوشبختی

دانشیار دانشگاه بیرجند