بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد سازمان وتبیین نقش میانجی مشارکت مشتریان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 296

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF08_011

تاریخ نمایه سازی: 4 تیر 1400

Abstract:

هدف این پژوهش با عنوان بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنن بر عملکرد سازمان و تبیین نقش میانجی مشارکت مشتریان شناخت، ریشه یابی و بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر عملکرد سازمان و تبیین نقش میانجی مشارکت مشتریان است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر مشتریان بانک های خصوصی شهرستان پلدختر هستند که تعدادشان نامحدود است. برای برآورد اندازه نمونه از جدول مورگان استفاده شد و حجم نمونه ۳۸۴ نفر تعیین گردید. این پژوهش از نقطه نظر هدف و ماهیت، کاربردیف و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری از نوع توصیفی است. روش تحقیق پس از تفکیک جامعه آماری برحسب مشتریان بانک های خصوصی، نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. اطلاعات و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه ای جمع آوری شد که حاوی تعدادی سوال بسته مبتنی بر متغیرهای تحقیق بود و روایی و اعتبار آن با نرم افزار SPSS تائید شد. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و نسبی، نمودارهای دایره ای، ستونی، هیستوگرام و شاخص های گرایش مرکزی و در بخش آمار استنباطی با استفاده از جداول شاخص های گرایش مرکزی و نمودار پراکنش و آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون، فرضیه معنی داری رابطه بین متغیرهای سازمانی و توانمندسازی کارکنان را تائید کرد. در نهایت بنابر نتایج به دست آمده، سه حیطه تفویض اختیار و جلب مشارکت کارکنان در امور سازمانی، بازخورد مناسب عملکرد به کارکنان و در نهایت جلب مشارکت همگانی کارکنان در اطلاعات سازمانی، به ترتیب دارای بیشترین اولویت در توانمندسازی کارکنان مورد بررسی تشخیص داده شد.

Authors

صبا عزیزی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت

سیدنجم الدین موسوی

دکترای مدیریت استادیار دانشگاه لرستان