نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی در کارکرد حسابداری مدیریت استراتژیک

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,296

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF04_046

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

Abstract:

حسابداری مدیریت به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به یک فرایند تصمیم گیری مهم در سازمانهای سراسر جهان است.ارزش در هر سازمانی به توانایی سودآوری و حل مسائل اجتماعی در محیط موجود در سازمان مربوط می شود. این مطالعه با هدفکمک به ادبیات نظریه احتمالی ناچیز در مورد عوامل اعمال حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) و نقشی که حسابدارانمدیریت بازی می کنند، ارائه گردیده است. سه متغیر مورد بررسی در این پژوهش: شبکه حسابداری مدیریت ، کیفیت سیستم هایاطلاعاتی (IS) و فرهنگ سازمانی می باشد. این سه متغیر در ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک حسابداری مدیریتاستراتژیک در یک مدل واحد بررسی نشده است. در این راستا مروری بر مقالات مرتبط با موضوع به منظور بررسی نقش فرهنگسازمانی و سیستم های اطلاعاتی در کارکرد حسابداری مدیریت استراتژی ارائه گردیده است.

Authors

زینب آرمون منش

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

حسن پورخورشید

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی خلیج فارس