توانمند سازی و مدیریت بحران شهری در جهت ارائه راهکارهای پیشگیری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 317

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEIC01_004

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

Abstract:

گسترش شهرو شهرنشینی و افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه واز جمله ایران، ازیک طرف ورشد شهرها ، تمرکزوتجمع جمعیت وافزایش بارگذاری ها ی محیطی واقتصادی بربسترآنها از طرف دیگر، ضمن توجه بیشتربه شهرها، منجربه پذیرش نقشه اوعملکردهای متعدد شده است . یکی از موضوعات مهمی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن روبرو هستند موضوع حوادث طبیعی است. با توجه به ماهیت غیر مترقبه بودن این حوادث و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی، دانشی را تحت عنوان مدیریت بحران به وجود آورده است این دانش به مجموعه اقداماتی گفته می شود که قبل، حین و بعد بحران جهت کاهش اثرات این حوادث و کاهش آسیب پذیری انجام می شود. از جمله تهدیدهای بالقوه ای که همواره سلامتی و دارایی افراد جامعه را مورد هدف قرار داده، وقوع حوادث و بلایای طبیعی است. این امر، لزوم توجه ویژه انواع ساختارهای دولتی و حکومتی را به نحوه طراحی و پیاده سازی نظام های مدیریت بحران نمایان میکند. گسترش شهر و شهر نشینی و افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، از یک طرف و رشد شهرها، تمرکز و تجمع جمعیت و افزایش بارگذاری های محیطی و اقتصادی بر بستر آنها از طرف دیگر، ضمن توجه بیشتر به شهرها، منجر به پذیرش نقشها و عملکردهای متعدد شده است. هدف پژوهش حاضر توانمند سازی و مدیریت بحران شهری در جهت ارائه راهکارهای پیشگیری می باشد. نتایج نشان می دهد بحث مدیریت بحران، لزوم توجه ویژه انواع ساختارهای دولتی و حکومتی و مدیریت شهری را به نحوه طراحی و پیاده سازی نظامهای مدیریت بحران نمایان می کند. در این میان مهم ترین مساله آموزش همه جانبه است چرا که عدم آموزش و آگاهی شهروندان در مواجهه با بحران های طبیعی در مدیریت آن تاثیرگذار بوده و به اعتقاد پژوهشگران به عنوان یک چالش جدی در شهر تهران مطرح است.

Authors

عبداله کاظمی کسبی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی