شبیه سازی فرآیند هضم بیهوازی در راستای بهبود بازده انرژی زیستی تولیدی از پسماندهای جامد شهری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 494

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GMBTUMA01_020

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1400

Abstract:

شیوه زندگی در شهرها و همچنین در روستاها به دلیل مدرنیزه شدن و انقلابهای صنعتی به سرعت در حال تغییر است. در نتیجه تقاضا برای انرژی خالص افزایش یافته است. بیوگاز یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر است که میتواند برای جایگزینی به جای انرژی غیرقابل تجدید به طور عمده سوخت فسیلی استفاده شود. شبیه سازی فرآیند هضم بی هوازی برای تیمار زائدات جامدات شهری (MSW) با استفاده از نرم افزار Aspen Plus انجام شد. با استفاده از هضم بی هوازی با آنزیمها، تفکیک ترکیبات آلی از مواد معدنی غیر مستقیم مثل پلاستیک، فلزات و منسوجات انجام گرفت. این ساختارهای پیچیده مانند: پروتئینها، کربوهیدراتها و چربیها به مونومرهای مربوطه، مانند: اسیدهای آمینه، گلوکز و اسیدهای چرب هیدرولیز میشوند. این منومرهای هیدرولیز شده سپس به اسیدهای چرب فرار مختلف (VFAs) تبدیل میشوند؛ سپس VFAها به دی اکسید کربن، اسید استیک و هیدروژن تبدیل میشوند. یک مدل فرآیند هضم بیهوازی توسط Aspen Plus در رآکتورهای RSTOIC و RCSTR نشان داده شده است. واکنش هیدرولیز در راکتور RSTOIC رخ میدهد؛ تجزیه آمینو اسید، واکنش اسیدوژن و استوژن در راکتور RCSTR بررسی شده است. مقدار ماده خشک لجن زیستی wt۲۰٪ بود که عمدتا از VFA تشکیل شده است. حساسیت تجزیه و تحلیل جهت مطالعه بر روی تاثیر زمان اقامت برای تولید کاهش ماده آلی لجن زیستی انجام شد. میزان تولید بیولوژیکی با افزایش مدت زمان اقامت در محل افزایش مییابد.

Keywords:

مدیریت پسماند جامد شهری , شبیه سازی فرآیند هضم بی هوازیAspen Plus و بیوگاز.

Authors

فرید حقیقت شعار

دکتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی تجدیدپذیر دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل