CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه بین حکمرانی مطلوب شهری و برندسازی شهری، مطالعه موردی: شهرستان رامسر

عنوان مقاله: رابطه بین حکمرانی مطلوب شهری و برندسازی شهری، مطالعه موردی: شهرستان رامسر
شناسه ملی مقاله: NMNB02_001
منتشر شده در دومین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

هادی اسدیان - دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی)، موسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، مازندران، ایران
سیدعباس ابراهیمی - استادیار گروه مدیریت موسسه آموزش عالی رحمان، موسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، مازندران، ایران

خلاصه مقاله:
وجود یک سیستم مدیریتی خوب می تواند در زمینه سازی برای شکل گیری یک برند مناسب برای شهرتاثیرگذار باشدد که این مهم در گرو حکمروایی خوب شهری است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطهبین حکمرانی مطلوب شهری و برندسازی شهری، مطالعه موردی: شهرستان رامسر می باشد. روشپژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی است و جمعآوری اطلاعات به صورت میدانی، کتابخانه ای انجامگرفته است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر جمعیت شهر رامسر در سال ۱۳۹۸ می باشند. حجمنمونه براساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر انتخاب شدند که به صورت در دسترس بودند. برای تحلیلاطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایجی که از محاسباتمیدانی حاصل شده، نشان دهند ە این است که وضعیت کنونی حکمرانی خوب شهری در شهر رامسر ا زحد متوسط پایین تر است. وضعیت موجود تصویر ذهنی شهروندان از شهر و برند شهری رامسر از حدمتوسط پایین تر است. و هر چه سطح حکمرانی خوب شهری بیشتر باشد، میزان تصویر شهری و برندشهر رامسر نیز بیشتر خواهد بود.

کلمات کلیدی:
برندسازی، حکمروایی خوب، شهر رامسر، برند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1246197/