CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش بافت تاریخی در ارتقاء گردشگری با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی: شهرهای آران و بیدگل

عنوان مقاله: نقش بافت تاریخی در ارتقاء گردشگری با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی: شهرهای آران و بیدگل
شناسه (COI) مقاله: ICACU01_0615
منتشر شده در کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیرحامد سعیدی - دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران،

خلاصه مقاله:
بررسی گردشگری با توجه به انگیزه های مختلف آن نیاز به مطالعات دقیق دارد؛ زیرا نتایجی که از این مطالعات به دست می آید در برنامه ریزی درحوزه گردشگری بسیار موثر است و موجب شناخت بیشتر منابع گردشگری برای دست یابی به توسعه پایدارمی شود. شهر آران و بیدگل به عنوان یکی از اصلی ترین مراکز گردشگری ایران هر ساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است. هدف اصلی این پژوهش نقش بافت تاریخی در ارتقاء گردشگری با رویکرد توسعه پایدار شهرهای آران و بیدگل می باشد که جهت نیل به این هدف؛ میزان گردشگری تاریخی و پایداری سطح گردشگری در این شهر مبتنی بر مولفه های اثرگذار بر میزان گردشگری تاریخی توسط ۳۸۳ نفر از شهروندان و گردشگران در هریک از نمونه های منتخب مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرند، پس از جمع آوری دادهها توسط پرسشنامه، بر اساس آزمونهای آماری رگرسیون، پیرسون، فریدمن، مولفه های مستخرج در رابطه با موضوع پژوهش در شهر آران و بیدگل و نیز ارتباط این مولفه ها با یکدیگر شناخته میشوند، میانگین رتبه هر یک از مولفه ها نیز براین مبنا مشخص میگردند.نتایج نشان میدهد که بصورت کلی پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری، ابعاد اقتصادی، ابعاد و مشخصه های تاریخی، ابعاد کالبدی، ابعاد اجتماعی و ابعاد ادراکی- معنایی مهمترین ابعاد اثرگذار بر توسعه گردشگری تاریخی پایدار در شهر آران و بیدگل هستند و در این بین بعداجتماعی و کالبدی مهمترین معیار اثرگذار بر توسعه گردشگری پایدار بوده است. همچنین در این شهر سطح زیرساخت های موجود در زمینه گردشگری در شهر میانگین رتبه پایینی را به خود اختصاص داده است که این امر ضرورت توجه به پتانسیل های گردشگری این شهر و استفاده از فرصت های آن را نشان می دهد.سپس ارتباط بین ابعاد اصلی اثرگذار با یکدیگر در قالب آزمون پیرسون سنجیده شد که یافته ها نشانگر ارتباط معنادار بین هریک از ابعاد با یکدیگر می باشند.

کلمات کلیدی:
گردشگری تاریخی، گردشگری پایدار، شهرهای آران و بیدگل، توسعه پایدار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1252179/