بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 168

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QRSM-8-10_001

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1400

Abstract:

افراد مختلف جامعه رفتار خرید متفاوتی دارند. بازاریابان پیوسته به دنبال شناسایی عوامل موثر بر تصمیم خریدمشتریان هستند. هدف این تحقیق، بررسی سبکهای تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی بود. روش تحقیقتوصیفی و از نوع پیمایشی بود و جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیقکلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۷۵ نفر تعیین و نمونه-گیری به روش تصادفی طبقهای انجام شد. ابزار جمع آوری دادهها، پرسشنامه سبک تصمیمگیری مصرف کنندهاسپرولز و کندال ( ۱۹۸۶ ) بود. پس از بررسی و تائید روایی ابزار توسط ۱۰ تن از متخصصین مدیریت ورزشی،۰). برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای تحلیل / پایایی ابزار نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تائید شد( ۸۱۲عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی و آزمون تی مستقل استفاده شد. یافتههای تحقیق نشان داد دانشجویان ازهفت سبک تصمیمگیری برای خرید پوشاک ورزشی استفاده می کنند. همچنین تمایل به سبکهای خرید مدگرا، کیفیتگرا و عادتگرا در بین دانشجویان ورزشکار، بیشتر از دانشجویان غیرورزشکار بود. یافتههایاین تحقیق میتواند به شناخت بیشتر تولیدکنندگان و بازاریابان پوشاک ورزشی از جامعه دانشجویی و سبکهای خرید آنان کمک کند.

Authors

معصومه عبدلی

دانشگاه شهید چمران اهواز

امین خطیبی

دانشگاه شهید چمران اهواز

صدیقه حیدری نژاد

دانشگاه شهید چمران اهواز