بررسی اثر هم افزایی عصاره خاکشیر به عنوان بازدارنده سبز خوردگی ونیترات نقره بر روی مکانیزم خوردگی فولادهای ساده کربنی در محلول سدیم کلرید ۳/۵%

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 212

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF07_065

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

Abstract:

استفاده از بازدارنده های خوردگی دوستدار محیط زیست درمحلول های شستشوی اسیدی سطوح فلزی قبل از پوشش دادن، بسیارمورد توجه است. استخراج عصاره گیاهان به عنوان منابع فراوان وارزان از جمله روشهای مورد استفاده برای حصول بازدارنده هایدوستدار محیط زیست می باشد. در این مقاله به روش عصاره کشیگیاه که برای بازدارندگی خوردگی مورد استفاده قرار گرفته وهمچنین مکانیزیم های بازدارندگی (آندی، کاتدی و مخلوط)پرداخته شده است. خوردگی و بازدارندگی خوردگی فولاد سادهکربنی (St۳۷) در محلول ۵.۳ %کلرید سدیم و عصاره خاکشیر بوسیلهنمودارهای پلاریزاسیون الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که عصاره ی خاکشیر به عنوان یکبازدارنده از طریق مکانیزم مختلط عمل می نماید. همچنین باافزودن مقادیر کمی نمک نقره ، می توان این نقش بازدارندگی محلولحاوی عصاره مذکور را افزایش داد.

Keywords:

بازدارندگی خوردگی , عصاره گیاهی , فولاد , پلار یزاسیو ن پتانسیو داینامیک

Authors

فرهاد قاسمی

دانشجوی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شهرکرد

محمدرضا سائری

دانشیار گروه مهندسی مواد،دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

علی اصغر جاویدپرور

دکترای مهندسی مواد، دانشگاه تهران، تهران