تدوین برنامه راهبردی اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان (به روش تجزیه تحلیل سوات)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 691

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTBCNF04_029

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر، تدوین برنامه راهبردی اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان در بخش ورزش بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران ورزشی منطقه، ورزشکاران حرفه ای، مربیان و داوران نخبه، پیشکسوتان، صاحبنظران، اساتید و فارغ التحصیلان دانشگاهی آشنا با مدیریت راهبردی در ورزش تشکیل میدادند که تعدادشان ۱۰۶ نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری از نوع کل شماری بود و در نهایت کلیه ۱۰۶ پرسشنامه بدرستی برگشت داده شد. ابزار جمع آوری داده ها؛ پرسشنامه از نوع بازپاسخ بود، روایی پرسشنامه توسط شورای راهبردی و پایایی پرسشنامه بسته آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ و با ضریب ۰/۹۱ تایید شده بود. پس از تجزیه و تحلیل داده ها؛ شورای راهبردی تحقیق برای تعیین و تدوین چشم انداز، ماموریت، ارزش های محوری، اهداف کلان، موقعیت راهبردی و راهبردهای اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان اقدام نمود. در نهایت این اداره با ۱۵ قوت، ۲۴ ضعف، ۱۵ فرصت و ۱۹ تهدید، در موقعیت راهبردی تهاجمی((SO قرار داشت.بعد از ارزیابی محیط درونی و بیرونی، با بهره گیری از ماتریس تطبیقیSWOT و پس از بحث و تبادل نظر توسط اعضای شورای راهبردی پژوهش، تعداد هفت راهبرد SO، چهار راهبرد ST، پنج راهبرد WO و چهار راهبرد WTمجموعا، ۲۰ راهبرد استخراج شد. بنابراین پیشنهاد میشود اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان، آموزش و ارتقای نیرویهای انسانی با رویکرد علمی را تا پایین ترین سطوح مدیریت ورزش شهرستان نفوذ دهد و توزیع عادلانه امکانات ورزشی و افزایش فرصت های برابر جهت مشارکت حداکثری مردم شهرستان در برنامه های ورزشی را در دستورکار قرار دهد.

Keywords:

مدیریت راهبردی , مدیریت راهبردی در ورزش , اداره ورزش و جوانان شهرستان آبادان , سوات

Authors

علی رضایی شکیب

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، گروه مدیریت ورزشی، تهران، ایران.*

اردشیر ظفری

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت ورزشی، تهران، ایران.

بهرام عابری

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیکی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت ورزشی، تهران، ایران.