تاثیر بازی سازی در تبلیغات بر مشارکت برند در میان مشتریان فروشگاه هایپراستار شهر تهران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 244

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMECONF05_004

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

Abstract:

هدف از این تحقیق تاثیر بازی سازی در تبلیغات بر مشارکت برند در میان مشتریان فروشگاه هایپراستار شهر تهران است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از حیث روش نیز توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان باشگاه هایپراستار در شهر تهران که تعداد آنها نامشخص و لذا حجم نمونه ۳۸۴ نفر و روش نموه گیری در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات اطلاعات پرسشنامه استاندارد ۳۰ سوالی استاندارد است. در ارتباط با روایی از آزمون cvr و در ارتباط با پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن به ترتیب ۰/۷۵۸ و ۰/۷۷۹ به دست آمد. در ادامه از آزمون k-s و رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد بازی سازی در تبلیغات بر مشارکت برند در میان مشتریان فروشگاه هایپر استار شهر تهران تاثیر دارد.

Keywords:

بازی سازی در تبلیغات , مشارکت برند , مشتریان فروشگاه هایپراستار شهر تهران

Authors

سیدمحمدعلی دربندی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی، دانشگاه شهید بهشتی تهران