بررسی تجربی اثر دبی آب و هوای در گردش بر روی عملکرد برج خنک کن جریان متقاطع با استفاده از طراحی آزمایش به روش سطح پاسخ

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 452

This Paper With 19 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MOBADDEL12_011

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

Abstract:

برج های خنک کن به منظور حذف حرارت اضافی حاصل شده در فرآیند های صنعتی مختلف به طورگسترده مورد استفاده قرار گرفته است ، به دلیل اهمیت و کاربرد برج خنک کن در صنعت، بهبود عملکرد آنهمواره موردتوجه پژوهشگران بوده است.دبی آب ورودی به برج یکی از مهمترین پارامتر های طراحی برجخنک کن می باشد، که نقش تعیین کننده ای بر ابعاد برج و ضرورت استفاده از برج های متقاطع دارد.طراحی آزمایش ها یکی از قویترین ابزار بهبود کیفیت و افزایش بهرهوری است در واقع یکی از مهمترینمزایای طراحی آزمایش ها، تعیین شرایط بهینه برای فرآیند می باشد که در این مطالعه به طور تجربی بااستفاده از آب و بستر انتخاب شده (بستر استوانه های شیاردار) تاثیر شرایط عملیاتی دبی آب در گردش و دبیهوای عبوری از یک برج جریان متقاطع با ا ستفاده از طراحی آزمایش به روش سطح پا سخ بر اساس طرحمرکب مرکزی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و مشخص شد که با افزایش دبی هوای عبوری از برج و کاهشدبی آب در گردش عملکرد برج بهبود می یابد.

Authors

نازنین کریمی بختیار

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه تبریز ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، تبریز

رضا جوادپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه تبریز ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، تبریز

سعید زینالی هریس

استاد دانشگاه تبریز ، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، تبریز