بررسی تاثیر روش رویادرمانی بر درمان اختلال وسواسی-اجباری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 357

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC01_002

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1400

Abstract:

مقدمه: اختلال وسواسی– اجباری (OCD) یک اختلال روانی است با پیچیدگی های بسیار که عدم درمان آن تاثیر بسیاردر کیفیت زندگی فرد و اطرافیان وی می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی رویادرمانی در درمان اختلالوسواسی – اجباری انجام شد. روش: ۱۸ بیمار زن مبتلا به اختلال وسواسی– اجباری از میان مراجعان کلینیک درمانیکه بیشترین نمرات را در پرسشنامه وسواسی– اجباری مادزلی داشتند و هم چنین تحت هیچ گونه درمان دارویی و یاروان شناختی دیگر نبودند، به صورت تصادفی در دو گروه ۹ نفره آزماش و کنترل قرارگرفتند. پرسشنامه وسواسی–اجباری مادزلی در پیش آزمون و پس آزمون از نفرات هردو گروه گرفته شد. برای گروه آزمایش روش رویادرمانی مرحلهاول در ۷ جلسه ی ۹۰ دقیقه ای اجرا شد اما گروه کنترل هیچ گونه درمانی دریافت نکردند. یافته ها: با استفاده از روشکولموگروف اسمیرنوف مشخص گردید که داده ها نرمال نمی باشند از این رو از آزمون یومان ویتنی استفاده گردید.میانگین گروه های آزمایش و کنترل پیش از اجرای روش درمانی و پس از اجرای آن نشان دادند که روش رویادرمانیتاثیر بسیاری در درمان اختلال وسواسی – اجباری دارد. نتیجه گیری : روش رویادرمانی در درمان اختلال وسواسی –اجباری موثر می باشد.

Keywords:

رویادرمانی , اختلال وسواسی – اجباری , OCD

Authors

جمشید شیخ لارآبادی

کارشناس ارشد روانشناسی