اثر نقاشی درمانی بر رشد شناختی خود و درک خود کودکان اتیسم زیر ۶ سال شهر مشهد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 322

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NPSC01_004

تاریخ نمایه سازی: 5 شهریور 1400

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر نقاشی درمانی بر رشد شناختی خود و درک خود کودکان اتیسم می باشد جامعه آماریاین پژوهش تمامی کودکان زیر ۶ سال مبتلا به ات یسم مراکز درمانی شهر مشهد در سال ۱۳۹۹ می باشد که با استفاده ازروش نمونه گیری در دسترس از مدرسه غیر دولتی استثنایی نور هدایت شهر مشهد با گمارش تصادفی ۱۸ نفر در دو گروهآزمایش و کنترل قرار گرفتند. نقاش ی درمانی در ۳۶ جلسه و در طول سه ماه بر روی گروه آزمایشی اجرا شد. روش تحقیقپژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است که به منظور تحلیل آماریتحلیل کوواریانس برای بررس ی فرض یات از نرم افزار spss۲۲ استفاده گردید. در این پژوهش از پرسشنامه آزمون گارز یا گیلیام( ۱۹۹۵ ) که شامل ۴ خرده مقیاس رفتارهای کلیشه ای، ارتباط، تعامل اجتماعی، اختلالات رشدی می باشد، استفادهشد. طبق نتایج در آزمون گروه بندی متغیر هم تغییر با نشان دادن (sig=۰.۰۱۴ , F(۱,۱۵) =۷.۷۴۱) بیانگر آن است که تفاوت معناداری بین گروه ها وجود دارد و متغیر هم تغییر میزان ۰.۳۴۰ از متغیر وابسته را تبیین می کند و درحقیقت نقاشی درمانی برروی گروه آزمایش اثرگذار بوده اند. در نتیجه فرضیه پژوهش مبنی بر اثربخشی نقاشی درمانی بررشد شناختی خود و درک خود کودکان اتیسم زیر ۶ سال مورد تایید می باشد.

Authors

اکرم مشاری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

حسن آذرگون

استادیار دانشگاه پیام نور مرکز نیشابور