ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

ارزیابی مقایسه ای حساسیت به زمین لغزش با استفاده از روش های منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی

Year: 1400
COI: JR_GIRS-12-3_004
Language: PersianView: 21
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

Buy and Download

متن کامل (فول تکست) این مقاله منتشر نشده و یا در سایت موجود نیست و امکان خرید آن فراهم نمی باشد.

Authors

علی دسترنج - استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
حمزه نور - استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

Abstract:

پیشینه و هدف زمین لغزش یکی از گسترده ترین و مخرب ترین پدیده ها در میان بلایایی طبیعی است. با توجه به توپوگرافی کوهستانی مرتفع، فعالیت تکتونیکی، لرزه خیزی زیاد، شرایط متنوع زمین شناسی و اقلیمی، اساسا ایران برای ایجاد طیف وسیعی از زمین لغزش شرایط طبیعی را دارد و این زمین لغزش ها سالانه خسارات جانی مالی فراوانی به کشور وارد می کنند. با توجه به اینکه پیش بینی زمان زمین لغزش بسیار دشوار است، از این رو شناسایی مناطق حساس به زمین لغزش و منطقه بندی این مناطق بر اساس خطر احتمالی بسیار مهم است. بنابراین باید مناطق مستعد زمین لغزش شناسایی شوند تا خسارات ناشی از زمین لغزش کاهش یابد. هدف اصلی از تجزیه و تحلیل حساسیت زمین لغزش شناسایی مناطق پر خطر و در نتیجه کاهش خسارات ناشی از زمین لغزش از طریق اقدامات مناسب است. ازآنجاکه پیش بینی دقیق وقوع زمین لغزش توسط علوم انسانی امکان پذیر نیست، بنابراین می توانیم با شناسایی مناطق مستعد لغزش و اولویت بندی آن ها از آسیب این پدیده جلوگیری کنیم. کوه های بینالود در استان خراسان رضوی، به دلیل شرایط زمین شناسی، ژئومورفولوژی، توپوگرافی، آب و هوا و پوشش گیاهی، دارای انواع حرکات توده ای است. از طریق ارزیابی حساسیت زمین لغزش و شناسایی مناطق پرخطر ازنظر زمین لغزش، می توانیم از خسارات احتمالی مالی و جانی ناشی از زمین لغزش در این منطقه را کاهش بدهیم. لذا برای حفظ سرمایه های ملی ضروری است تا در برخورد با بلایای طبیعی مدیریتی جامع اعمال گردد که منظور از آن اتخاذ تدابیر و فعالیت هایی است که موجب پیشگیری، کنترل وترمیم خسارت های ایجاد شده می گردد. نتایج این مطالعات می تواند به عنوان اطلاعات بنیادی توسط مدیران و برنامه ریزان محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد. به منظور تهیه نقشه های منطقه بندی خطر لغزش می توان از روش های مختلفی مانند منطق فازی، روش های آماری و فرایند تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) استفاده کرد. از اوایل دهه ۱۹۷۰، بسیاری از دانشمندان تلاش کرده اند تا خطرات زمین لغزش را ارزیابی کنند و نقشه حساسیت خطر زمین لغزش را با استفاده از روش های مختلف مبتنی بر GIS تهیه کنند. هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسه نقشه حساسیت به زمین لغزش (LSM) در رشته کوه های بینالود، با استفاده از روش های فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، است. مواد و روش هادر این مطالعه به منظور ارزیابی حساسیت وقوع زمین لغزش در دامنه های کوه های بینالود از دو روش منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده گردید. به این منظور، مهم ترین عوامل موثر بر زمین لغزش های منطقه شامل شیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، زمین شناسی، شبکه زهکشی (فاصله از رودخانه، تراکم آبراهه)، جاده (فاصله از جاده، تراکم جاده)، گسل (فاصله از گسل، تراکم گسل)، واحدهای مورفولوژیکی، شاخص های توپوگرافی (شاخص توان رودخانه (SPI)، شاخص رطوبت توپوگرافی (TWI) و شاخص طول شیب (LS))، شاخص های ژئومورفولوژیک (شاخص موقعیت توپوگرافی (TPI)، شاخص ناهمواری توپوگرافی (TRI) و شاخص انحنای سطح (Curvature Index)، کاربری اراضی، خطوط هم دما و خطوط هم بارش به عنوان عوامل موثر در رخداد زمین لغزش در منطقه موردمطالعه، شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سپس نقشه پراکنش زمین لغزش های منطقه تهیه شد. در ادامه وزن هریک از پارامترها و زیر پارامترها در پهنه بندی وقوع زمین لغزش به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) تعیین گردید. سپس با استفاده ابزارهای مناسب در محیط GIS این وزن ها در نقشه هر پارامتر ضرب و درنهایت نقشه های حاصله رویهم گذاری شده و نقشه نهایی پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه تهیه شد. در روش فازی، بعد از فازی سازی لایه های مورد نظر در محیط ArcGIS، پهنه بندی خطر زمین لغزش  با استفاده از عملگر گاما ۰.۸، در محیط GIS، صورت پذیرفت. و در نهایت صحت نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از منحنی ROC و نسبت عددی NRi، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج و بحث نتایج وزن دهی به پارامترهای موثر بر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مبین این است به ترتیب عوامل زمین شناسی، شیب و گسل بیشترین تاثیر را در وقوع خطر زمین لغزش در منطقه مورد مطالعه دارند. نتایج تحلیل نقشه حساسیت خطر زمین لغزش با استفاده از AHP نشان داد به % ۴۷.۸ سطح منطقه در محدوده زیاد و خیلی زیاد واقع شده، همچنین % ۱۳.۴ در محدوده متوسط و % ۳۸.۸ در محدوده کم و خیلی کم قرارگرفته است. نتایج تحلیل نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از منطق فازی بیانگر این است % ۲۷.۷ در محدوده زیاد و خیلی زیاد قرارگرفته است. همچنین % ۱۵.۵ در محدوده متوسط و % ۵۶.۸ در محدوده کم و خیلی کم واقع شده است. همچنین ارزیابی نقشه حساسیت زمین لغزش به کمک منحنی ROC، نشان داد که مساحت زیر نمودار (AUC)، در روش AHP و فازی به ترتیب برابر با % ۸۱.۷ و % ۷۵.۲ است که گویایی دقت و صحت ارزیابی خیلی خوب هر دو مدل هست. همین طور نسبت عددی NRi در روش AHP در طبقات حساسیت زمین لغزش، بیشتر از روش فازی است، زیرا روش AHP در مقایسه با روش فازی، درصد بالایی از زمین لغزش ها را در مساحت کوچک تری به عنوان پهنه با حساسیت زیاد و خیلی زیاد پوشش داده است. نتیجه گیری در این مطالعه به منظور ارزیابی و تهیه نقشه حساسیت زمین لغزش از دو روش فازی و تحلیل سلسله مراتبی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده و عملکرد آن ها باهم مقایسه شد. نقشه حساسیت زمین لغزش به پنج کلاس طبق بندی و عملکرد نتایج هر دو روش با استفاده از منحنی ROC و نسبت عددی NRi موردبررسی قرار گرفت. نتایج ارزیابی عملکرد دو روش فازی و تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از منحنی ROC و نسبت عددی  Nri نشان داد که روش تحلیل سلسله مراتبی نسبت به روش فازی درستی و دقت بیشتری در پیش بینی حساسیت زمین لغزش در منطقه موردمطالعه دارد. نقشه های حساسیت به زمین لغزش مانند نقشه تولیدشده در این مطالعه می تواند اطلاعات ارزشمندی برای برنامه ریزان و مهندسان برای سازمان دهی مجدد یا برنامه ریزی برنامه های جدید فراهم کند. 

Keywords:

حساسیت زمین لغزش , تحلیل سلسله مراتبی (AHP) , سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) , منطق فازی , بینالود

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_GIRS-12-3_004. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1265663/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
دسترنج، علی و نور، حمزه،1400،ارزیابی مقایسه ای حساسیت به زمین لغزش با استفاده از روش های منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی،https://civilica.com/doc/1265663

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

 • Arca D, Kutoğlu HŞ, Becek K. ۲۰۱۸. Landslide susceptibility mapping ...
 • Baharvand S, Soori S. ۲۰۱۵. Landslide hazard zonation using artificial ...
 • Bera A, Mukhopadhyay BP, Das D. ۲۰۱۹. Landslide hazard zonation ...
 • Bui TD, Shahabi H, Shirzadi A, Chapi K, Alizadeh M, ...
 • Chen W, Panahi M, Pourghasemi HR. ۲۰۱۷. Performance evaluation of ...
 • Demir G. ۲۰۱۹. GIS-based landslide susceptibility mapping for a part ...
 • Fatemi SA, Bagheri V, Razifard M. ۲۰۱۸. Landslide susceptibility mapping ...
 • Gholami M, Ghachkanlu EN, Khosravi K, Pirasteh S. ۲۰۱۹. Landslide ...
 • Guerra AJT, Fullen MA, Jorge MdCO, Bezerra JFR, Shokr MS. ...
 • Hou E, Wang J, Chen W. ۲۰۱۸. A comparative study ...
 • Khan H, Shafique M, Khan MA, Bacha MA, Shah SU, ...
 • Meena SR, Ghorbanzadeh O, Blaschke T. ۲۰۱۹. A comparative study ...
 • Mondal S, Mandal S. ۲۰۱۹. Landslide susceptibility mapping of Darjeeling ...
 • Nguyen TTN, Liu C-C. ۲۰۱۹. A new approach using AHP ...
 • Nicu IC. ۲۰۱۸. Application of analytic hierarchy process, frequency ratio, ...
 • Paoletti V, Tarallo D, Matano F, Rapolla A. ۲۰۱۳. Level-۲ ...
 • Peethambaran B, Anbalagan R, Kanungo D, Goswami A, Shihabudheen K. ...
 • Rahmati M, Zand F. ۲۰۱۸. Landslide hazard zonation using geographic ...
 • Saaty TL. ۲۰۰۸. Decision making with the analytic hierarchy process. ...
 • Schlögel R, Marchesini I, Alvioli M, Reichenbach P, Rossi M, ...
 • Solaimani K, Mousavi SZ, Kavian A. ۲۰۱۳. Landslide susceptibility mapping ...
 • Soma AS, Kubota T, Mizuno H. ۲۰۱۹. Optimization of causative ...
 • Tian Y, Xu C, Hong H, Zhou Q, Wang D. ...
 • Van Alphen B, Stoorvogel J. ۲۰۰۰. A functional approach to ...
 • Yan F, Zhang Q, Ye S, Ren B. ۲۰۱۹. A ...
 • Youssef AM, Pourghasemi HR, El-Haddad BA, Dhahry BK. ۲۰۱۶. Landslide ...
 • Zhang T, Han L, Chen W, Shahabi H. ۲۰۱۸. Hybrid ...
 • Research Info Management

  Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
  این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

  اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

  Scientometrics

  The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
  Type of center: سازمان تحقیقات کشاورزی
  Paper count: 1,750
  In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

  Share this page

  More information about COI

  COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

  The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

  Support