CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تاملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد

عنوان مقاله: تاملی بر ناهمسانی شناختی پس از خرید: واکاوی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان پوشاک مد
شناسه ملی مقاله: JR_BUSIN-20-45_001
منتشر شده در در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

هوشمند باقری قره بلاغ - دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
مرتضی ملکی مین باش رزگاه - دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
داود فیض - گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
عادل آذر - استاد - دانشکده مدیریت و اقتصاد- دانشگاه تربیت مدرس
عظیم زارعی - دانشیار - گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری- دانشگاه سمنان، ایران

خلاصه مقاله:
هدف: با ادغام عوامل شخصی و ادبیات تبلیغات پیشبرد فروش، سهم اصلی این مطالعه تجزیه و تحلیل خصوصیات شخصی و شیوه های تبلیغاتی برای افزایش رفتار خرید مصرف کنندگان است. هدف پژوهش واکاوی عوامل موثر بر ناهمسانی شناختی پس از خرید با نقش میانجی رفتار خرید مصرف کنندگان است. روش: مطالعه پیش رو جهت جمع آوری داده ها از روش پیمایشی و جهت تحلیل داده ها از روش همبستگی استفاده نموده است. جامعه آماری پژوهش کلیه مصرف کنندگان مراجعه کننده به مجتمع های تجاری و مراکز خرید شهر تبریز و ارومیه است. با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه برابر با ۳۸۴ تعیین شد؛ که برای محاسبات صحیح تر به ۴۰۰ نفر ارتقاء یافت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت و برای تجزیه و تحلیل داده‎ ها از مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس نرم افزار Smart-Pls استفاده شد. یافته ها: یافته‎ های پژوهش نشان داد که عوامل شخصی (خبرگی بازار، ثبات، سازش گر و ذهنیت باز)؛ شهرت طراح برند، جو فروشگاه و تبلیغات پیشبرد فروش بر رفتار خرید مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، بین رفتار خرید مصرف کنندگان و ناهمسانی شناختی پس از خرید تاثیر مثبت و معناداری یافت شد. جنسیت رابطه بین رفتار خرید و ناهمسانی شناختی را تعدیل می کند. نتیجه گیری: تبلیغات پیشبرد فروش به عنوان یک سلاح برای افزایش فروش مورد استفاده قرار گرفت و استفاده گسترده از این مفهوم به منظور دستیابی به ارزش های مشتریان در جهت تحقق اهداف و کسب و کار ثمربخش است.

کلمات کلیدی:
ناهمسانی شناختی پس از خرید, رفتار خرید مصرف کنندگان, شهرت طراح مد, خبرگی بازار, تبلیغات پیشبرد فروش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1267781/