CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینی در حوزه اوقات فراغت در استان زنجان با رویکرد ورزش

عنوان مقاله: شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینی در حوزه اوقات فراغت در استان زنجان با رویکرد ورزش
شناسه (COI) مقاله: MDMCONF04_199
منتشر شده در چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهزاد بیات - کارشنا سی ارشد مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه تهران،ایران

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینی در حوزه اوقات فراغت در استان زنجان با رویکرد ورزش بود. تحقیق حاضر از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی بود که به صورت توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش دانشجویان بومی سال های آخر رشته تربیت بدنی دانشگاه زنجان، دانشگاه آزاد زنجان و دانشگاه پیام نور زنجان بود که تعداد آن ها بنا بر استعلام از دانشگاه های ذکر شده حدودا ۳۰۰ نفر بر آورد گردید. برای نمونه گیری از جدول مورگان استفاده شد که حجم نمونه ۱۷۰ نفر بر آورد گردید که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نمونه ها انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته سوالی استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید تن از استادان مدیریت ورزشی رسید و به منظور روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در مطالعه مقدماتی ۰/۹۳/۷ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده های حاصله نیز با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد فرصت های کارآفرینی در زمینه رویدادهای ورزشی دارای اولویت اول و فرصت های کارآفرینی در زمینه گردشگری ورزشی در اولویت آخر فرصت های کارآفرینی در حوزه اوقات فراغت زنجان با رویکرد ورزش قرار دارد .

کلمات کلیدی:
کارآفرینی ورزشی، فرصت، رویدادهای ورزشی، آموزش های ورزشی، گردشگر ی ورزشی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1268307/