مقایسه اثر تمرینات با تخته تعادل و پیلاتس و ترکیبی بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 234

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OEPPA-14-1_003

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

Abstract:

هدف: افزایش سن موجب کاهش تعادل ایستا و پویا می شود. هدف این تحقیق مقایسه اثر تمرینات با تخته تعادل و پیلاتس بر ترس از افتادن و کیفیت زندگی زنان سالمند بود.مواد و روش: از بین زنان سالمند واقع در شهر اصفهان، ۳۶ نفر انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه تمرینات پیلاتس (۱۲ نفر)، تمرینات تخته تعادل (۱۲ نفر) و تمرینات ترکیبی (۱۲ نفر) تقسیم شدند. هر گروه تمرینات مخصوص به خود را به مدت هشت هفته انجام دادند. قبل و بعد از مداخله تعادل ایستا و پویا با استفاده از تست لک لک و آزمون برخاستن و رفتن اندازه­گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنوا با اندازه های تکراری و در سطح معناداری ۰۵/۰ استفاده شد.یافته ها: گروه های تجربی تفاوت معنی داری را در قبل و بعد از مداخله در فاکتور تعادل ایستا و پویا نشان دادند (۰۵/۰>P). مقایسه داده های بین سه گروه در مورد فاکتور تعادل ایستا و پویا تفاوت معنی داری را در قبل و بعد از دوره تمرین نشان داد، به طوری که میزان بهبودی در گروه تجربی تمرینات ترکیبی بیشتر از دو گروه دیگر بود.نتیجه­ گیری: یافته ها بیانگر موثر بودن تمرینات در سه گروه تجربی بود، ولی میزان بهبودی در گروه تجربی تمرینات ترکیبی بیشتر از دو گروه دیگر بود، بنابراین می توان از این پروتکل به عنوان یک روش توانبخشی مکمل در جهت بهبود تعادل ایستا و پویا افراد سالمند استفاده نمود. 

Authors

معصومه محمدی ارانی

دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

نادر رهنما

دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران