تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 112

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OEPPA-14-1_004

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

Abstract:

هدف از مطالعه حاضر بررسی  تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح پلاسمایی آدروپین و شاخص مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن بود.روش شناسی: بدین منظور تعداد ۲۴ مرد داوطلب دارای اضافه وزن (سن ۱/۵±۳/۲۵  سال، شاخص توده بدنی۵۴/۲±۷۴/۲۷) به طور تصادفی در دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین یک برنامه مقاومتی را به مدت ۸ هفته، ۳ جلسه در هفته برگزار کردند. برنامه مقاومتی شامل ۳ ست ۱۰ تکراری با ۶۵ ،۷۵ و ۸۵ درصد ۱RM برای هشت حرکت بود. زمان استراحت بین ست ها و حرکات یک دقیقه در نظر گرفته شد. قبل و بعد از دوره تمرینی، شاخص های مورد نظر با روش های استاندارد اندازه گیری شد.نتایج: نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین تغییرات آدروپین (۰۰۱/۰p=) و مقاومت به انسولین (۰۰۱/۰p=) تفاوت معنی دار وجود دارد، همچنین نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که تغییرات آدروپین (۰۰۱/۰p=) و مقاومت به انسولین (۰۰۱/۰p=) فقط در گروه تمرین تفاوت معنی دار وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: به نظر می­رسد این نوع تمرینات مقاومتی به دلیل کافی بودن مدت و شدت فعالیت توانسته موجب تحریک آدروپین شود.

Authors

سجاد کرمانی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رستم علیزاده

گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

لیدا مرادی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران