آثار پیشگیرانه دو پروتکل تمرین استقامتی تداومی و تناوبی بر بیان ژن گلکتین- ۳ میوکارد در موشهای صحرایی نر ویستار متعاقب القای آنفارکتوس قلبی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 166

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OEPPA-14-1_008

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

Abstract:

هدف: نشانگرهای زیستی حاوی اطالعات پیشآ گهی بهمنظور شناسایی و پیشگیری بیماریهای قلبیاند.گلکتین-۳ از محتملترین واسطهگرهای بین فعالسازی ما کروفاژها و فیبروز قلب است. این پژوهش به بررسیمیزان بیان ژن گلکتین-۳ بافت قلب موشهای صحرایی نر ویستار بهدنبال یک دوره تمرینات استقامتی تداومیو تناوبی میپردازد.روشها: در این پژوهش در نهایت ۳۲ سر موش صحرایی در شرایط استاندارد نگهداری و به چهار گروه )گروه شاهدسالم، گروه شاهد ایسکمی، گروه تمرین تداومی و گروه تمرین تناوبی( تقسیم شدند. گروه شاهد سالم بدون القایآنفارکتوس و گروه شاهد ایسکمی پس از ۸ هفته به آنفارکتوس قلبی مبتا شدند. گروههای تمرینی نیز به مدت۸ هفته به تمرینات استقامتی روی نوار گردان پرداختند و پس از ۴۸ ساعت استراحت به آنفارکتوس قلبی مبتاشدند. یک هفته پس از القا و اطمینان از ایجاد ایسکمی، قلب موشهای صحرایی جدا و بهمنظور اندازهگیریبیان ژن LGALS۳ میوکارد از روش PCR-qRT استفاده شد. از آزمون تی و آزمون آنوا یکطرفه و در ادامه آزمونتعقیبی توکی با سطح معناداری ۰۵/۰ بهمنظور مقایسه گروهها استفاده شد.نتایج: یافتههای پژوهش حاضر حا کی از افزایش معنادار بیان ژن گلکتین-۳ در بافت قلب موشهای صحرایینر ویستار پس از القای آنفارکتوس قلبی نسبت به گروه شاهد سالم بود )۰۵/۰>P .)همچنین بیان نسبی ژن مذکوردر گروه شاهد ایسکمی بهطور معناداری باالتر از هر دو گروههای تمرینی بود )۰۵/۰>P .)در مقایسه دو نوع تمرین،میزان نسبی بیان ژن گلکتین-۳ در گروه تداومی کمتر بود )۰۵/۰>P.)نتیجهگیری: ابتا به آنفارکتوس منجر به افزایش بعضی از نشانگرهای خطرزای میوکارد و فیبروز قلب میگردد.تمرینات استقامتی به ویژه تمرین تداومی منظم میتواند افزایش برخی از این عوامل را تعدیل کند.

Authors

احمد محمدی مقدم

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

وحید تادیبی

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

ناصر بهپور

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

افشین نظری

گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،لرستان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Weber KT, Pick R, Jalil JE, Janicki JS, Carroll EP. ...
 • Leyva F, Taylor RJ, Foley PW, Umar F, Mulligan LJ, ...
 • Gulati A, Jabbour A, Ismail TF, Guha K, Khwaja J, ...
 • Nabeta T, Inomata T, Iida Y, Ikeda Y, Iwamoto M, ...
 • Ho JE, Liu C, Lyass A, Courchesne P, Pencina MJ, ...
 • Felker GM, Fiuzat M, Shaw LK, Clare R, Whellan DJ, ...
 • De Boer RA, Yu L, Van Veldhuisen DJ. Galectin-۳ in ...
 • De Boer RA, Voors۱ AA, Muntendam P, Van Gilst۱ WH, ...
 • Kramer F. Galectin-۳: clinical utility and prognostic value in patients ...
 • Liu FT, Rabinovich GA. Galectins: regulators of acute and chronic ...
 • Lok DJA, Van Der Meer P, De la Porte P, ...
 • Sharma UC, Pokharel S, van Brakel TJ, van Berlo JH, ...
 • Defi lippi CR, Felker GM. Galectin-۳ in Heart Failure-Linking Fibrosis, ...
 • Dong S and Hughes RC. Macrophage surface glycoproteins binding to ...
 • Hughes RC. Secretion of the galectin family of mammalian carbohydrate ...
 • Atabakhshian. R, Raygan. F, Kazerouni. F. Galectin-۳ in fi brosis ...
 • Iqbal N, Wentworth B, Choudhary R, Landa Ade L, Kipper ...
 • Pedersen, B. K. and Saltin, B. Evidence for prescribing exercise ...
 • Guasch E, Benito B, Qi X, et al. Atrial Fibrillation ...
 • Gay-Jordi G, Guash E, Benito B, and et al. Losartan ...
 • La Gerche A, Burns AT, Mooney DJ, and et al. ...
 • Grimsmo J, Grundvold I, Maehlum S, and et al. High ...
 • Conraads VM, Beckers P, Vaes J, Martin M, Van Hoof ...
 • Robert Ha¨ttasch, Sebastian Spethmann, Rudolf A de Boer, Willem PT ...
 • Gian Luca Salvagno, Federico Schena, Matteo Gelati, Elisa Danese, Gianfranco ...
 • Nocon M, Hiemann T, Muller-Riemenschneider F, Thalau F, Roll S, ...
 • Schlüter K.D, Schreckenberg R, and da Costa Rebelo R.M. Interaction ...
 • Jakovljević VLj, Zlatković M, Cubrilo D, Pantić I, Djurić DM. ...
 • Guide for the care and use of laboratory animals. ۸thEdition. ...
 • Chilibeck P.D, Bell G.J, Farrar R.P, Martin T.P, Higher mitochondrial ...
 • Lau Y.S, Patki G, Das-Panja K, Le W.D, Ahmad S.O. ...
 • David A. Morrow. Myocardial Infarction - A Companion to Braunwald’s ...
 • Mengmeng Li۱, Man Rao۱, Kai Chen, Jianye Zhou, Jiangping Song. ...
 • Vavouranakis I, Lambrogiannakis E, Markakis G, Dermitzakis A, Haroniti Z, ...
 • Kurose S, Iwasaka J, Tsutsumi H, Yamanaka Y, Shinno H, ...
 • Kwan G and Balady GJ. Cardiac rehabilitation ۲۰۱۲: advancing the ...
 • Perk J, De Backer G, Gohlke H, and et al. ...
 • Thandavarayan RA, Watanabe K, Ma M, Veeraveedu PT, Gurusamy N, ...
 • Thandavarayan RA, Watanabe K, Ma M, Veeraveedu PT, Gurusamy N, ...
 • Nairi khob H.R. The effect of ۸ weeks of resistance ...
 • Khaje Yian N. The effect of ۸ weeks of endurance ...
 • Hashemi Z, Moghadasi M. Comparison of Galectin-۳ and NT-ProBNP levels ...
 • Naraghi S. The effect of a circular resistance training session ...
 • Ghasami M. The effect of an exhausting aerobic Exercise session ...
 • Farzanegi P, Samiee M, Sabbaghian Z. Interactive effect of regular ...
 • Song X, Qian X, Shen M, Jiang R, Wagner MB, ...
 • Sharma U, Rhaleb NE, Pokharel S, Harding P, Rasoul S, ...
 • نمایش کامل مراجع