مقایسه اثر فشار ا کسایشی ناشی از ده هفته شنای متوسط و طولانیمدت بر رگزایی بطن چپ موشهای صحرایی نر

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 248

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OEPPA-14-1_012

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

Abstract:

هدف: در مطالعات پیشین، بین رگزایی و فشار ا کسایشی رابطهای عنوان شده است؛ بنابراین، پژوهش حاضربا هدف مقایسه اثر دو پروتکل متوسط و طولانیمدت بر رگزایی بطن چپ موشهای صحرایی نر انجام گرفت.روشها: تعداد ۱۸ سر موش نر صحرایی ) ۲۰ ± ۲۱۰ گرم( بهصورت تصادفی به سه گروه همتای کنترل، شنای متوسطو طولانیمدت تقسیم شدند. گروههای تمرینی به مدت ۱۰ هفته و ۵ روز در هفته در آب ۳۲ درجه سانتیگراد شناکردند. در هر جلسه گروه متوسط یک ساعت و گروه طولانی سه ساعت شنا کردند. یک روز پس از پایان تمرین،بافت بطن چپ قلب جدا شد و برای سنجش بیان ژنهای عامل رشد اندوتلیال عروقی B، عامل رشد فیبروبلاستB، آنژیوپویتین ۱و ۲ و ماتریکس متالوپروتئیناز ۲ از روش real-time PCR استفاده شد. تفاوتها با روش آنوا یکطرفه،و مقایسه گروهها از طریق آزمون تعقیبی توکی در سطح معناداری ۰۵ / p نتایج: مقادیر بیان ژنهای عامل رشد اندوتلیال عروقی B، آنژیوپویتین ۱و ۲، و ماتریکس متالوپروتئیناز ۲ در گروهطولانیمدت در مقایسه با هر دو گروه کنترل و متوسط، و در گروه متوسط نیز در مقایسه با گروه کنترل افزایشمعناداری یافت، اما بیان ژن عامل رشد فیبروبلاست B فقط در گروه متوسط در مقایسه با گروه کنترل افزایشمعناداری داشت ) ۰۰۱ / .)P=۰نتیجهگیری: با توجه به افزایش معنادار نیتریک ا کسید، میتوان رخداد فرایند رگزایی در گروه طولانیمدت را بهفشار برشی، و در گروه متوسط به افزایش معنادار مالون دیآلدئید، به فشار ا کسایشی نسبت داد.

Authors

ملیحه اردکانی زاده

گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

لیلا وصالی اکبرپور

دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Rinaldi B, Corbi G, Boccuti S, Filippelli W, Rengo G, ...
 • Tofler GH, Muller JE, Stone PH, Forman S, Solomon RE, ...
 • Kasap S, Gönenç A, Şener DE, Hisar İ. Serum Cardiac ...
 • Tompkins AJ, Burwell LS, Digerness SB, Zaragoza C, Holman WL, ...
 • Urso ML, Clarkson PM. Oxidative stress, exercise, and antioxidant supplementation. ...
 • Jolazadeh T, Dabidi Roshan V, S. M. Apoptosis in cardiac ...
 • Ranjbar K, Noorshahi M, Hedayati M, H. Tc. Evaluation of ...
 • Ushio-Fukai M, Nakamura Y. Reactive oxygen species and angiogenesis: NADPH ...
 • Taheri chadorneshin H, Noorshahi M RK. VEGF’s response to practice ...
 • Noorshahi M, Frahmand F, M. B. The effect of a ...
 • Van Craenenbroeck EM, Vrints CJ, Haine SE, Vermeulen K, Goovaerts ...
 • Dulak J, Jozkowicz A, Dembinska-Kiec A, Guevara I, Zdzienicka A, ...
 • Lee HJ, Koh GY. Shear stress activates Tie۲ receptor tyrosine ...
 • Iemitsu M, Maeda S, Jesmin S, Otsuki T, Miyauchi T. ...
 • Goto F, Goto K, Weindel K, Folkman J. Synergistic effects ...
 • Kroon ME, Koolwijk P, van der Vecht B, van Hinsbergh ...
 • Friehs I, Barillas R, Vasilyev NV, Roy N, McGowan FX, ...
 • Rivilis I, Milkiewicz M, Boyd P, Goldstein J, Brown MD, ...
 • Kandasamy AD, Chow AK, Ali MA, Schulz R. Matrix metalloproteinase-۲ ...
 • Mohamad HE, Askar ME, Hafez MM. Management of cardiac fibrosis ...
 • Westermann D, Rutschow S, Jager S, Linderer A, Anker S, ...
 • Kwak HB, Kim JH, Joshi K, Yeh A, Martinez DA, ...
 • Yung YC, Chae J, Buehler MJ, Hunter CP, Mooney DJ. ...
 • Gustafsson T, Rundqvist H, Norrbom J, Rullman E, Jansson E, ...
 • Lloyd PG, Prior BM, Yang HT, Terjung RL. Angiogenic growth ...
 • Ding YH, Luan XD, Li J, Rafols JA, Guthinkonda M, ...
 • Nakamura K, Kitaoka K, Tomita K. Effect of eccentric exercise ...
 • Kang YJ. The Antioxidant Function of Metallothionein in the Heart. ...
 • Giral P, Ratziu V, Couvert P, Carrie A, Kontush A, ...
 • Siu PM, Bryner RW, Martyn JK, Alway SE. Apoptotic adaptations ...
 • Zhao W, Zhao T, Chen Y, Ahokas RA, Sun Y. ...
 • Kilic M, Ulusoy O, Cirrik S, Hindistan IE, Ozkaya YG. ...
 • Livak KJ, Schmittgen TD. Analysis of relative gene expression data ...
 • Bradford MM. A rapid and sensitive method for the quantitation ...
 • Guevara I, Iwanejko J, Dembinska-Kiec A, Pankiewicz J, Wanat A, ...
 • Paglia DE, Valentine WN. Studies on the quantitative and qualitative ...
 • Tang K, Xia FC, Wagner PD, Breen EC. Exercise-Induced VEGF ...
 • Siafakas NM, Jordan M, Wagner H, Breen EC, Benoit H, ...
 • Loufrani L, Henrion D. Role of the cytoskeleton in flow ...
 • Gavin TP, Westerkamp LM, Zwetsloot KA. Soleus, plantaris and gastrocnemius ...
 • Carmeliet P. Angiogenesis in health and disease. Nature medicine. ۲۰۰۳;۹(۶):۶۵۳-۶۰ ...
 • Nazem F, Hokkamian E, Ranjbar K, Nazari A. The Effects ...
 • Zolfeghar Didani H, Zolfeghar Didani MR, Asri Rezai S, Ghaderi ...
 • نمایش کامل مراجع