بررسی رابطه اختلال بدریخت انگاری بدن با صفات مرضی شخصیت DSM-۵ با نقش میانجی گری بد تنظیمی هیجان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 490

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCPS05_031

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1400

Abstract:

بدریخت انگاری بدن، یک اختلال کمیاب و نادر میباشد که در بین مردم از شیوع بالایی برخوردار است. عوامل و پارامترهای مختلفی میتوانند بر این اختلال تاثیرگذار باشند. این پژوهش به بررسی تاثیر صفات مرضی شخصیت با نقش میانجی گری بدنظیمی هیجان بر روی اختلال بدریخت انگاری بدنی پرداخته است. این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری در این پژوهش، دانشجویان در حال تحصیل و فارغ التحصیل دانشگاه کردستان و چند دانشگاه دیگر میباشند. روش نمونه گیری از نوع در دسترس و از بین جامعه ی آماری مدنظر، ۱۶۳ نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه اختلال bbd، پرسشنامه pid-۵ شخصیت و پرسشنامه dres )تنظیم هیجان(، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج توسط نرمافزاز spss تحلیل و ارزیابی شده اند. نت ایج این پژوهش نشان میدهد که بین صفات مرضی شخصیت با بدتنظیمی هیجانی رابطه ی معنادار و مستقیمی وجود دارد ۰/۵۳=سطح معناداری. همچنین نتایج آزمون همبستگی بین پارامترهای صفات مرضی شخصیت با اختلال بدریخت انگاری بدن، نشان میدهد که بین این دو پارامتر نیز رابطه ی معنادار و مستقیمی وجود دارد ۰/۵۸۰ =سطح معناداری. همچنین نتایج آزمون همبستگی نشان میدهد که بین دو پارامتر بدتنظیمی هیجانی و اختلال بدریخت انگاری نیز رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد۰/۴۹۶=سطح معناداری. در نهایت جهت بررسی تاثیر میانجی گری بدتنظیمی هیجانی و صفات مرضی شخصت بر روی اختلال بدریخت انگاری از آزمون رگرسیونی استفاده شده است، که نتایج نشان میدهد که در رابطه بین این سه پارامتر، دو پارامتر مستقل )میانجی گری بدتنظیمی هیجانی و صفات مرضی شخصیت( به ترتیب دارای ضرایب ۰/۱۵۹ و ۰/۴۹۸ میباشند.

Keywords:

Authors

پرستو بیگلری

دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه کردستان

مهشاد سهرابی جهرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم شناختی، روانشناسی شناختی، دانشگاه کردستان