مستندسازی مسکن مهر در ۵ استان منتخب

رده بندی دیویی:334/10955
ISBN: 9786001131622
رده بندی کنگره: 1396 HD7287/ 2ض 9الف/ 2
شماره کتابشناسی ملی: 4751034
Document ID: R-1272380
Publish: 23 September 2021
Publish Year: 1396
Page: 239
Language: Persian
دسته بندی علمی: معماری و شهرسازی
View: 755

This Book With 239 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

همانطور که در اصل سی و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است : دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانواده ایرانی است. به همین علت اهمیت مسکن و لزوم بررسی و فراهم بودن زمینه های دسترسی به آن، از مواردی است که همواره دولت در برنامه های خود منعکس ساخته است . در هم ین راستا در مطالعات طرح جامع که سند راهبردی – اجرایی آن در سال ۱۳۸۵ تدوین نها یی شده، ۵۵ برنامه در قالب ۹ محور پیش بینی شده بود که یکی از برنامه ها ی آن در محور مسکن گروه های کم درآمد، برنامه ی واگذاری حق بهره برداری از زمین موسوم به مسکن مهر بود. اما از آنجائیکه مسکن مهر از برنامههای نوپا و نسبتا جدید محسوب میگردد، پژوهش- های چندانی در کشور در این زمینه صورت نگرفته است و یکی از خلا های موجود در این زمینه عدم وجود مستندات و پایه ای برای برنامه ریزی و تصمیم گی ری در موارد مشابه است. لذا طرح حاضر به طور مشخص سعی می نماید تصویر گویا و چند بعدی از طرح ملی مسکن مهر را ارائه مینماید. برای نیل به ای ن هد ف با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مرحله اول پس از مطالعات فرآیند مستندساز ی، چیس تی مسکن اجتماعی، مسکن قابل استطاعت و مسکن مهر و جا یگاه آن در برنامه ر ی زی مسکن کشور، تجارب مشابه داخل ی و خارج ی بررس ی م ی شود و در مرحله دوم پس از استخراج چک لیست اولیه مستندسازی، با استفاده از روش پیمایشی به عنوان پا یلوت نمونه های موردی مطالعات میدانی انتخاب شده و مستندات و اطلاعات لازم از طری ق ابزارهایی مانند مشاهده، مصاحبه عمیق، توزیع پرسشنامه ، بررسی اسناد مکتوب موجود و نظایر آن، گردآوری میشود. در نهایت نیز کلیه داده های جمع آوری شده ترک ی ب، طبقه بندی شده و مورد تحلیل اولیه قرار می گیرد و نتا یج آن در قالب ها ی متفاوت گرافیکی و نوشتاری نظیر گزارش، نمودارها، جداول بیان می شوند.