اولویت بندی خیریه های حوزه انسانی بر اساس معیارهای حکمرانی امر خیر

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 363

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

KHAIRMANDEGAR03_055

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1400

Abstract:

جهان همواره آبستن رویدادها و وقایع مختلف بوده. این حوادث چه به صورت طبیعی و یا ساخته دست بشر باشد، بر انسانها اثرگذار بوده و موجب تغییر، توسعه و بهبود و در بسیاری مواقع، شکست و دور افتادگی و عقب ماندگی شده است. در این پژوهش با توجه به ضرورت اجرای خدمات اجتماعی و انسانی در حوزه های خانواده و کودکان، جوانان و سالمندان، بیخانمان ها، بحرانها و پناهگاه ها و همچنین امداد و نجات، نسبت به اولویت بندی این حوزه ها مطابق با برداشت جوانان اقدام نموده و برای این بررسی از معیارهای حکمرانی امر خیر خوب بهره جسته ایم. در پژوهش حاضر روش تحقیق، توصیفی – پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل جوانان تهرانی دانشجو در دانشگاه بوده، نمونه آماری ۱۷۱ نفر با ضریب اطمینان %۰۶ .۹۳ میباشد. بر اساس جمع بندی نظرات، بالاترین اولویت در حوزه خیریه های انسانی مربوط به حوزه جوانان تعیین گردید. همچنین هیچ رابطه معنی داری و یا همبستگی ای بین متغیرها با میانگین امتیاز برداشتی حوزه های خیریه مشاهده نشده. از طریق اجرای مداوم و دوره ای سنجش برداشت در مجموع جامعه، میتوان برنامه های عملکردی و اجرایی و یا فرصتهای ضروری جهت توسعه امر خیر را شناسایی و در اختیار خیرین قرار داد.

Authors

حمید حاجی ابراهیم

استاد مدعو مدیریت صنعتی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران. مسئول نظام ارزیابی خیرماندگار

فاطمه جعفری

دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران.

نیلوفر همتی قاوشوق

دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه علوم تحقیقات تهران.