بررسی و پیش بینی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه آبخیز سد ایلام

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1274439
Publish: 26 September 2021
دسته بندی علمی:
View: 1,871
Pages: 118
Publish Year: 1395

This Research With 118 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

یکی از موضوعات مهم روز دنیا، تغییر اقلیم و گرم شدن کره زمین است که بعنوان موضوعی چالشی در نشست های عمومی و تخصصی مطرح میباشد. اقلیم شکننده کشور ما باعث گردیده تا پیش بینی درازمدت تغییرات اقلیمی از اهمیت زیادی در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب برخوردار باشد. رواناب، آبدهی رودخانه ها، آبهای زیرزمینی، سیل و خشکسالی، همگی متاثر از دو عامل اقلیمی بارش و دما هستند. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات پدیده تغییرات اقلیم بر تغییرات دبی حوضه آبخیز گل گل بعنوان یکی از زیرحوضه های سد ایلام انجام گرفته است.
در این تحقیق ابتدا از یک طرف دادههای دما، بارش، تبخیر و تعرق پتانسیل کوچک مقیاس شده و از طرف دیگر وضعیت هیدرولوژیکی حوضه شبیه سازی شده و در نهایت برای تولید سری های زمانی پیش بینی جریان رودخانه در آینده مورد استفاده قرار گرفته اند . به این منظور نتایج مدل اقلیمی HadCM۳ تحت دو سناریوی A۲ و B۲ با استفاده از نرم افزار SDSM کوچک مقیاس شده و سپس بوسیله مدل SWAT جریان رودخانه در سه دوره زمانی ۲۰۳۹-۲۰۱۰ (۲۰۲۰s)؛ ۲۰۶۹-۲۰۴۰ (۲۰۵۰s)؛ ۲۰۹۹-۲۰۷۰ (۲۰۸۰s) و دوره پایه ۱۹۹۰-۱۹۶۱ (Baseline)، تحت دو سناریوی A۲ و B۲ شبیه سازی شده و در نهایت اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب این حوضه تا اواخر قرن حاضر ارزیابی شد . نتایج   بدست آمده نشان دهنده کاهش متوسط دبی سالانه به مقدار ۶/۳، ۱۶/۹ و ۲۴/۱ در دوره های ۲۰۵۰s, ۲۰۲۰s و ۲۰۸۰s در سناریو A۲  و به ترتیب ۱۰/۹، ۸/۸ و ۱۳/۲ درصد تحت سناریو B۲  در آینده می باشد. این نتایج نشان میدهد که تغییر اقلیم میتواند بعنوان یکی از پدیدههایی که مقدار آب ورودی به حوضه سد ایلام را تحت تاثیر قرار دهد مورد نظر مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد.

فهرست مطالب Research

فصل اول
کلیات
آثار تغییرات اقلیم بر منابع آب
تعاریف و اصلاحات
تغییر اقلیم
سناریوهای تغییر اقلیم
مدل
مدلهای گردش عمومی جو
مدل HADCM
مدلهای هیدرولوژیکی
مدلسازی هیدرلوژیکی حوضه آبخیز
اهداف تحقیق
کاربرد نتایج تحقیق
فصل دوم
سابقه تحقیق
مطالعات تغییرات اقلیم
آشکارسازی
مطالعه پتانسیل اثرات تغییرات اقلیم بر جریان رودخانه
مطالعات تکمیلی تغییرات اقلیم
مروری بر تحقیقات
سابقه تحقیق خارجی
سابقه تحقیق داخلی
فصل سوم
مواد و روشها
خصوصیات منطقه مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی
خصوصیات فیزیوگرافی
هیدرولوژی آب های سطحی حوضه
ویژگیهای اقلیمی
زمین شناسی و ژئومورفولوژی حوضه
پوشش گیاهی و کاربری اراضی منطقه
روش تحقیق
نرم افزارهای مورد استفاده
داده های مورد نیاز
داده های اقلیمی و هیدرومتری اندازه گیری شده
داده های خروجی مدل گردش عمومی جو
نقشه های مورد نیاز
مدلهای گردش عمومی جو
معرفی مدل تغییر اقلیم مورد استفاده
سناریوهای پخش گازهای گلخانه ای
کوچک مقیاس کردن داده های مدل های گردش عمومی جو
روشهای دینامیکی
روشهای آماری (استاتیکی)
روش کوچک مقیاس کردن در این مطالعه
کنترل کیفیت و تبدیل داده ها
تعیین روابط بین متغیرهای پیش بینی کننده و پیش بینی شونده
واسنجی مدل
تولید داده های تاریخی و صحت سنجی مدل
آنالیز داده ها
تولید سناریوهای اقلیمی آینده
شبیه سازی جریان توسط مدل SWAT
شرح اجمالی مدل SWAT
فرآیند شبیه سازی هیدرولوژیکی در مدل SWAT
اقلیم
شبیه ساز آب و هوا
برف
رطوبت نسبی
طبقات ارتفاعی موثر بر بارندگی کوهستانی
هیدرولوژی
ذخیره آسمانه
نفوذپذیری خاک
تبخیر و تعرق
تبخیر و تعرق پتانسیل
تبخیر و تعرق واقعی
رواناب سطحی
حداکثر میزان رواناب
معادلات آب و خاک
نفوذ عمقی
جریان جانبی
آب زیرزمینی
تغذیه
آب زیرزمینی/ جریان پایه
تبخیر مجدد
ارتفاع آب زیرزمینی
فرآیندهای حرکت جریان در آبراهه اصلی
روندیابی جریان
میزان تلفات آب
واسنجی مدل
مدل سازی معکوس
آنالیز عدم قطعیت
مفهوم آنالیز عدم قطعیت SUFI-۲
الگوریتم SUFI-۲
آنالیز حساسیت
اعتبارسنجی مدل
شاخصهای آماری ارزیابی مدل
ضریب تبیین
ضریب ناش ساتکلیف
مدلینگ اثرات تغییر اقلیم
اجرای مدل SDSM
اجرای مدل SWAT
فصل چهارم
نتایج
نتایج اجرای مدل SDSM
نتایج مرحله واسنجی و اعتبار سنجی مدل SDSM
محاسبه سناریوهای تغییر اقلیم در دوره های آتی
شبیه سازی جریان با استفاده از مدل SWAT
آنالیز حساسیت در مدل SWAT
واسنجی و اعتبار سنجی مدل SWAT
اجرای مدل تحت سناریوهای تغییر اقلیم
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
بررسی عملکرد مدل SDSM در مرحله واسنجی و اعتبارسنجی
بررسی نتایج مدل HADCM۳ در تولید سری زمانی دوره های آینده
بررسی عملکرد مدل SWAT در واسنجی و اعتبارسنجی
بررسی نتایج بیلان آب حوضه با استفاده از سناریوهای اقلیمی
پیشنهادات
منابع و مآخذ

نمایش کامل متن