ارزیابی مراکز گردشگری از دیدگاه الزامات و استانداردهای جهانی اکو کمپ (پژوهش موردی: اکوکمپ های پارسی و سون)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 249

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICSDA05_646

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

نگرانیهای محیط زیستی از جمله گرم شدن جهانی هوای کره زمین، کمبود آب، مدیریت فاضلاب، زباله و انرژیهای تجدید ناپذیر باعث شده است که انسان به سمت پایداری حرکت کند.گردشگری بدون در نظر گرفتن شاخص های پایداری نقش مهمی در تخریب محیط زیست ایفا میکند.اقامتگاه های بوم گردی میتوانند به میزان زیادی در توسعه گردشگری پایدار نقش داشته باشند . این اقامتگاه ها شامل مکانهایی میشوند که نه تنها از نوآوری های سبز در تامین خدمات ضروری گردشگران استفاده میکنند بلکه اثرات منفی گردشگری بر محیط زیست را نیز کاهش میدهند. نوآوری سبز شامل همه ایده ها و تکنولوژیهای دوستدار محیط زیست مانند معماری سازگار با محیط، طراحی پایدار و غیره است.هدف از این پژوهش، در مرحله اول شناسایی نقاط قوت و ضعف اکوکمپ های سون و پارسی در روستای زرآباد منطقه الموت با توجه معیار های گردشگری پایدار و تاکید بر پایداری محیطی است. هدف بعدی بررسی نوآوری های سبز و روشهایی است که آنها در مسیر رسیدن به گردشگری پایدار انجام میدهند و همینطور شناسایی مکانیسم های موثری است که جهت رسیدن به معیارهای گردشگری پایدار میتواند در این اکوکمپ ها اعمال شود. علاوه براین بیان استانداردهای مورد استفاده در اکوکمپ های جهان و مقایسه آن با منطقه مورد مطالعه، هدف دیگر این مطالعه است . برای این منظور از تکنیک SWOT برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و همچنین مشاهدات میدانی و پرسشنامه استفاده شده است. از نتایج تحلیل swot راهبردهای مختلفی برای توسعه منطقه تعیین شد که برای انتخاب ایده آل ترین راهبرد از روش AHP در این پژوهش استفاده شده است. بر این اساس برای رسیدن به وضعیت ایده آل، سه گزینه بیان شده است : .۱ محدود کردن و کنترل توسعه گردشگری .۲ به کارگیری قوانین و استانداردهای جهانی اکوکمپ مطابق با شرایط محلی.۳ حفظ وادامه شرایط موجود. امتیازات و وزنهای معیارها و زیر معیارها براساس پرسشنامه و مصاحبه با افراد و متخصصان در زمینه گردشگری هستند، که گزینه ۲ بالاترین امتیاز را دریافت کرده است.در نهایت، میتوان نتیجه گرفت که وجود اقامتگاه گردشگری در پایینترین سطح رعایت استانداردها نیز تاثیر مثبت بر منطقه دارد، اما دستیابی به شرایط ایدهآل تنها میتواند با حرکت به سمت استانداردها و بومی سازی آن مطابق با فرهنگ و شرایط منطقهای به دست آید.

Keywords:

بوم گردی , استانداردهای جهانی اکوکمپ , اکوکمپ های پارسی و سون

Authors

امیرمحمد حسینی گوکه

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری – محیط زیست شهر – دانشگاه شهید بهشتی تهران