بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 153

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JALR-12-44_005

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

زمانی که انسانی با سوء نیت و اراده آزاد دست به ارتکاب عملی ضداجتماعی به نام جرم می زند ،عدالت و حفظ نظم اجتماع ایجاب می کند تا مجازات قانونی در مورد وی اعمال گردد. با تطور تاریخی و ایجاد تحول در مفهوم جرم و جنایت در نظام های حقوقی مختلف، نقش عنصر روانی جرم در امکان اعمال مجازات و یا چگونگی انجام مجازات، حائز اهمیت گردید و به تبع آن سوء نیست و یا حسن نیت نیز مطرح شده اند این موضوع در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی نیز جایگاه مهمی یافته است. لذا مقاله حاضر که در صدد بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، موضوع سوء نیت را را مورد بررسی قرار خواهد داد.مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد که از نوع مطالعات اسنادی داده های تحقیق گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل متون فقهی- حقوقی مورد تحلیل و توصیف قرارگرفته است

Authors

پیمان رستمیان

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده

محمدحسین حجاریان

استادیار گروه حقوق، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد

حسنعلی موذن زادگان

دانشیار گروه حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران