تاملی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 157

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JALR-11-42_008

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1400

Abstract:

در شرکت های سهامی که مالکیت آورده ی شرکاء به شخص حقوقی منتقل می شود، شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده ها حق عینی دارد. حقوق سهام داران شرکت های سهامی، به طور کلی نه با حق عینی مطابقت دارد و نه با حق دینی؛ بلکه نوعی حق خاص با آثار و ویژگی های خود تلقی می شود. سهام شرکت های سهامی، مال منقول غیرمادی و اعتباری بوده که قابل تقویم به پول و دارای ارزش مالی است که به عنوان بخش مهمی از سرمایه ی اشخاص محسوب می شود. لذا در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان توثیق آن نزد وثیقه گیرنده نیز علیرغم برخی نظرات مخالف ممکن به نظر می رسد. بنابراین در صورت عدم تادیه ی دین از سوی بدهکار، طلبکار می تواند با اجرای حکم دادگاه، سهام مورد وثیقه را به فروش رسانده و استیفای طلب نماید. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، اموال اعتباری مانند اوراق بهادار، به عنوان دارایی های نوین محسوب می شوند و به طور کلی مشمول بسیاری از احکام اموال هستند. روش تحقیق، مانند بیش تر پژوهش های حقوقی در این حوزه ، توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای و به صورت فیش برداری گردآوری شده است. پس از بررسی، توضیح و نقد مطالب، با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی و تجزیه و تحلیل و مقایسه ی آن ها (داده ها) با اصول و قواعد حقوقی و قوانین و مقررات مربوطه، به تبیین موضوع اقدام نموده و در نهایت، به نتیجه گیری نهایی رسیده ایم.

Authors

سهیل ذوالفقاری

گروه حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

محمد ابوعطا

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه سمنان نویسنده مسئول

حمید مسجدسرایی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان