ارزیابی ریسک سوانح الودگی سد شفارود با استفاده از مدل ارزیابی WRASTIC

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1276666
Publish: 26 September 2021
دسته بندی علمی: مهندسی آب و هیدرولوژی
View: 230
Pages: 243
Publish Year: 1391

This Research With 243 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

سد شفارود در در ۲۷ کیلومتری شهر هشتپر در استان گیلان واقع گردیده است. بهره برداری از این سد در جهت تامین آب شرب و کشاورزی منطقه پایین دست شهرستانهای رضوانشهر و پره سر، آب مصرفی صنایع چوکا و تولید انرژی برق آبی می باشد. در این تحقیق ریسکهای ناشی از سد شفارود در مرحله بهره برداری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی ریسک سوانح الودگی سد شفارود از مدل ارزیابی WRASTICاستفاده شده است. بدین منظور ابتدا به شناسایی منطقه مورد مطالعه پرداخته شده است. در گام بعدی اقدام به شناسایی منابع آلودگی تاثیرگذار در منطقه شده است و با GPS گذاری منابع مهم آلاینده اقدام به ثبت شاخص ها گردیده است. پس از آن در محیط نرم افزار GIS اقدام به تولید نقشه های مورد نیاز در مدل و پارامترهای شاخص مدل اقدام گردید. سپس با رسم جداول جزئیات تفضیلی شاخص های دخیل در مدل و امتیازدهی و رتبه دهی شاخص ها و زیرشاخص ها عدد ریسک آلودگی آب سد شفارود ۳۶/۰۷ بدست آمد. که عدد شاخص ریسک نشاندهنده پذیرش آلودگی سد در مقایسه با مقادیر کمی ریسک در طبقه متوسط-زیاد قرار گرفت. نتایج حاصل از ارزیابی حاکی از آن است مهمترین ریسک های منطقه شامل فاضلاب های صنعتی و کشاورزی و خانگی، سیلاب و زمین لرزه و زمین لغزش می باشد. که علت اصلی آن قرارگیری منطقه در مراکز جمعیتی و صنعتی و گسل های فراوان است. در نهایت راهکارها
و برنامه های مدیریتی جهت کاهش، حذف، کنترل، انتقال هر یک از عوامل ریسک بیان شده است.